Entrepreneurship and Business Development, 7.5 hp

Entrepreneurship and Business Development, 7.5 credits

723G58

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Lena Högberg

Kursansvarig

Lena Högberg

Studierektor eller motsvarande

Svjetlana Pantic Dragisic
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7YEK Civilekonomprogrammet (Företagsekonomi) 5 (HT 2020) 202039-202043 Engelska Linköping V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Företagsekonomi) 5 (HT 2020) 202039-202043 Engelska Linköping V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Företagsekonomi) 5 (HT 2020) 202039-202043 Engelska Linköping V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Företagsekonomi) 5 (HT 2020) 202039-202043 Engelska Linköping V
F7MIT IT och management, masterprogram (Master) 3 (HT 2020) 202039-202043 Engelska Linköping V
F7KSY Kandidatprogrammet i systemvetenskap (Management och verksamhetsutveckling) 5 (HT 2020) 202039-202043 Engelska Linköping V

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

 • Masterprogram i IT och management
 • Kandidatprogrammet i systemvetenskap
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
 • Civilekonomprogrammet
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen gäller den behörighet som krävs för tillträde till programmet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för den historiska utvecklingen i vår förståelse för entreprenörskap
 • redogöra för olika perspektiv och synsätt på entreprenörskap
 • kritiskt granska olika teorier om entreprenörskap
 • utveckla en idé till en affärsplan
 • beskriva kritiska frågor kring entreprenörskap och i entreprenörskapsforskning, relativt andra teoretiska fält
 • göra motiverade val när det gäller att utveckla plan och strategi för ett entreprenöriellt projekt i olika organisatoriska kontext
 • identifiera inneboende problem i utvecklandet av ett nytt företag/en ny organisation

Kursinnehåll

Målet med kursen är att ge studenten bredare perspektiv på entreprenörer och entreprenörskap, och på så vis fördjupa studentens förståelse för dessa fenomen, både empiriskt och teoretiskt. Studenterna lär sig perspektiv på entreprenörskap likväl som förutsättningar för entreprenörskap i olika organisatoriska kontext.

Kursinnehållet är baserat på tre moduler:
- Utvecklingen av entreprenörskapsfältet och olika angreppssätt för att förstå entreprenörskap
- Entreprenörskap i privat sektor fokuserat och affärsplaner och marknadsanalyser diskuteras
- Intraprenörskap och entreprenörskap i offentlig sektor och i civilsamhället fokuseras, liksom strategier för entreprenörer i dessa kontext

Undervisnings- och arbetsformer

Studenten lär sig genom föreläsningar, litteraturstudier, seminarier och grupparbeten. Deltagande i seminarier och grupparbeten är obligatoriskt. Studenten är ansvarig för sin egen lärprocess, föreläsningar ger perspektiv på kurslitteraturen och de ger därför en möjlighet för studenten att bättre förstå och strukturera kursinnehållet. Förberedelser inför seminarier krävs, i vissa fall sker detta i grupp, i vissa fall individuellt. Undervisningsspråk: engelska.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier, uppgifter under kursens gång, samt en skriftlig examination vid kursens slut. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXA1 Skriftlig examination 5 hp U, G, VG
BUS1 Affärsplan 2.5 hp U, G, VG
VOL1 Frivilliga uppgifter 0 hp U, G

Böcker

Nielsen, S Lowe, Klyver K, Evald, M Rostgaard, Bager, T, (2017) Entrepreneurship in Theory and Practice: Paradoxes in Play 2nd edition Edward Elgar Publishing

ISBN: 9781785364457

Artiklar

Davidsson, Per, Entrepreneurial opportunities and the entrepreneurship nexus: A re-conceptualization Journal of Business Venturing September 2015 30(5):674-695
Gartner, William B., "Who Is an Entrepreneur?" Is the Wrong Question Entrepreneurship: Theory & Practice Summer89, Vol. 13 Issue 4, p47-68. 22p. 1 Chart.
Saras D. Sarasvathy, Causation and Effectuation: Toward a Theoretical Shift from Economic Inevitability to Entrepreneurial Contingency Academy of Management Review (2001) 26:2, 243-263
Scott Shane, Prior Knowledge and the Discovery of Entrepreneurial Opportunities Organization Science (2000) 11 (4), pp. 448-469
Sundin, Elisabeth, Tillmar, Malin, A Nurse and a Civil Servant changing institutions: Entrepreneurial processes in different public sector organizations Scandinavian Journal of Management (2008)
Welter, F, Contextualizing Entrepreneurship-Conceptual Challenges and Ways Forward Entrepreneurship: Theory & Practice 35.1 (2011): 165-184

 

 

Additional articles and papers (also mandatory) may be introduced at the course start. 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.