Kalkylering och beslutsstöd, 7.5 hp

Management Accounting and Decision Support, 7.5 credits

723G70

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Stefan Maass

Kursansvarig

Stefan Maass

Studierektor eller motsvarande

Svjetlana Pantic Dragisic
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF
F7KSY Kandidatprogrammet i systemvetenskap 3 (HT 2019) 201934-201943 2+4 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i systemvetenskap

Förkunskapskrav

Behörig till kursen är den som är antagen till kandidatprogrammet i systemvetenskap.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för grundläggande redovisningsbaserade begrepp och modeller
  • förklara hur ekonomisk verksamhet kan beskrivas och mätas
  • redogöra för grundläggande modeller för beslutsstöd
  • skapa kalkylmodeller och beslutsunderlag
  • tillämpa grundläggande modeller för beslutsstöd i olika beslutssituationer
  • praktiskt använda och välja rätt kalkylmodell vid olika beslutssituationer samt redogöra för olika kalkylers brister och förtjänster
  • beskriva och förklara olika kalkylers brister och förtjänster
  • välja och praktiskt använda rätt kalkylmodell vid olika beslutssituationer

Kursinnehåll

Kursen behandlar företagets interna redovisning och centrala moment i ett företags ekonomiska styrning. Kursens innehåll är både praktiskt och teoretiskt orienterat, och hämtar praktiska exempel från IT-företag och IT-projekt. Kursen tar avstamp från föreställningar om inre och yttre effektivitet, d v s faktorer som påverkar ett företags kostnader och intäkter. Kursen behandlar i huvudsak företagsekonomiska områden som kretsar kring grundläggande frågeställningar som företagsledare normalt ställs inför, såsom företaget, företagsbeslut- och informationsbehov, resultatplanering, självkostnadsredovisning, period-, påläggs- och ABC-kalkyler, kostnadskontroll och kalkyldifferenser, bidragskalkyl och produktvalsproblem, samt investeringskalkyler. Särskilt viktigt är att studenterna lär sig bygga nya modeller eller utveckla de befintliga utifrån samma grunddata när nya frågor uppstår eller ny information behövs för beslutsfattande.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen bedrivs i huvudsak i form av laborativa uppgifter med målet att kunna skapa och använda kalkylmodeller, föreläsningar, lärarledda lektioner, handledning, samt studentstyrt arbete. Mycket av detta arbete är tänkt att utföras självständigt av studenterna, vilket innebär krav på individens självstudier och aktiva deltagande under kursens gång.

Examination

Kursen examineras skriftligt. Detaljerad information återfinns i studiehandledning.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Examination 7.5 hp U, G, VG
DUGG Dugga 0 hp D

Böcker

Andersson, Göran, (2013) Kalkyler som beslutsunderlag - Övningsbok Studentlitteratur

ISBN: 978-91-44-08138-0

Litteraturlistan är preliminär. Uppdateras innan kursstart.

Andersson, Göran, ekonom, (2013) Kalkyler som beslutsunderlag 7. uppl. Lund: Studentlitteratur, 2013

ISBN: 9789144080963

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.