Management Control, 7.5 hp

Management Control, 7.5 credits

723G72

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Gunilla S Andersson

Kursansvarig

Gunilla S Andersson

Studierektor eller motsvarande

Svjetlana Pantic Dragisic
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YEK Civilekonomprogrammet (Företagsekonomi) 6 (VT 2020) 202004-202008 Engelska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Företagsekonomi) 6 (VT 2020) 202004-202008 Engelska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Företagsekonomi) 6 (VT 2020) 202004-202008 Engelska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Företagsekonomi) 6 (VT 2020) 202004-202008 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
  • Civilekonomprogrammet
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen gäller den behörighet som krävs för tillträde till programmet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • beskriva ekonomistyrningens roll i organisationer
  • använda olika teorier, modeller och begrepp som är fundamentala för styrning av organisationer
  • analysera och diskutera begränsningar och tillkortakommanden hos traditionell ekonomistyrning

Kursinnehåll

Management control är en nyckelfunktion i organisationer. Det är strukturen och processen varigenom en organisation försöker implementera sina strategiska mål. Syftet med ekonomistyrning är att uppnå en effektiv användning av resurser för att uppnå organisatorisk effektivitet. För en kommersiell organisation innebär detta att uppfylla krav på lönsamhet som fastställts av de finansiella marknaderna. Kursen ger en bred introduktion till området ekonomistyrning av organisationer och fokuserar på olika teorier, modeller och begrepp som kan användas av ledningen. Kursen täcker ett brett spektrum av ämnen som rör ekonomistyrningen, dess omgivning och processer. De ämnen som behandlas inkluderar modeller för styrning, organisering för finansiellt ansvar och befogenheter, resultatmätning, belöningssystem, kontroll i olika eventualiteter, Balanced Scorecard etc.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen är baserad på case-metodik. Studenten erbjuds ett antal stödjande föreläsningar men fokus är på case-seminarierna. Utöver detta förväntas studenten bedriva självstudier av litteratur samt grupparbeta fram case-lösningar och -presentationer. Undervisningsspråket är engelska.

Examination

Examinationen genomförs genom case-seminarier och skriftlig tentamen, både individuellt och i grupp. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
CASE Case 3.5 hp U, G, VG
EXA1 Written Examination 4 hp U, G, VG

Böcker

Anthony, Robert N., Govindarajan, Vijay, Hartmann, Frank G., Kraus, Kalle, Nilsson Göran, (2014) Management control systems : performance measurement, evaluation and incentives European ed. McGraw-Hill

ISBN: 9780077133269

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.