Project Management, 7.5 hp

Project Management, 7.5 credits

723G74

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Thomas Magnusson

Kursansvarig

Dag Swartling, Svjetlana Pantic Dragisic, Jörgen Sandin, Thomas Magnusson

Studierektor eller motsvarande

Åsa-Karin Engstrand
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YEK Civilekonomprogrammet (Företagsekonomi) 6 (VT 2019) 201909-201913 Engelska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Företagsekonomi) 6 (VT 2019) 201909-201913 Engelska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Företagsekonomi) 6 (VT 2019) 201909-201913 Engelska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Företagsekonomi) 6 (VT 2019) 201909-201913 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
 • Civilekonomprogrammet
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen gäller den behörighet som krävs för tillträde till programmet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • redogöra för och kritiskt granska området projektledning
 • diskutera centrala ämnen och problem inom området projektledning och projektorganisation
 • analysera olika typer av projekt och projektmiljöer
 • analysera olika ledningslogiker inom projektledning
 • utvärdera ett projekt och projektledningens praktik

Kursinnehåll

Kursen ger en bred introduktion till området projektledning samt projektorganisation och fokuserar på analys av problem och utmaningar inom projektledning. Kursen omfattar ämnen såsom:

 • definition och grunder i projektledning
 • olika logiker för ledning och organisering av projekt
 • innovation och osäkerhetsaspekter i projekt
 • komplexitetsaspekter i projekt
 • intressentaspekter i projekt
 • kunskapshantering och lärandeaspekter i projekt
 • case-seminarier

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner. Utöver detta ska den studerande bedriva självstudier. Undervisningsspråk: Engelska

Examination

Kursen examineras genom en tentamen och ett flertal inlämningsuppgifter. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRO1 Fallstudier 2.5 hp U, G, VG
TEN1 Skriftlig examination 5 hp U, G, VG

Böcker

Tonnquist, Bo, (2016) Project management : [a guide to the theory and practice of project methodology and agile methods] 3. ed. Stockholm : Sanoma utbildning, 2016

ISBN: 9789152341148

 

Additional literature will contain a number of articles from scientific journals. A complete literature list will be available on LISAM.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.