Enterprise Systems, 7.5 hp

Enterprise Systems, 7.5 credits

723G79

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Alf Westelius

Kursansvarig

Alf Westelius, Özgün Imre

Studierektor eller motsvarande

Åsa-Karin Engstrand
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YEK Civilekonomprogrammet (Företagsekonomi) 6 (VT 2019) 201919-201923 Engelska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Företagsekonomi) 6 (VT 2019) 201919-201923 Engelska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Företagsekonomi) 6 (VT 2019) 201919-201923 Engelska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Företagsekonomi) 6 (VT 2019) 201919-201923 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
 • Civilekonomprogrammet
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande uppfyller de behörighetsregler som gäller för antagning till civilekonomprogrammen.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • förklara begreppet affärssystem
 • beskriva, bedöma och reflektera över affärssystems struktur och användning, och samspelet mellan affärssystem och organisation
 • bedöma utmaningar och möjligheter i att välja, införa och använda affärssystem
 • söka reda på och tolka akademiska artiklar med bäring på affärssystemanvändning
 • muntligt och skriftligt presentera egna analyser och konstruktivt diskutera andras.

Kursinnehåll

Kursen syftar till att ge en förståelse av och metoder för affärssystemval, -införande och –användning. Det huvudsakliga perspektivet är det anskaffande och användande företagets, snarare än affärssystemleverantörers. 

Affärssystem är integrerade informationssystempaket, som syftar till att täcka alla operativa och direktiva informationsbehov i en organisation. Kursen Affärssystem tar sin utgångspunkt i affärssystems användning och nytta ur olika funktioners perspektiv, som försäljning, marknadsföring, produktion, redovisning och företagsledning. Såväl operativ (transaktionsorienterad) som direktiv (lednings-) användning behandlas.

Affärssystemprojekt är omfattande satsningar. Därför behandlas även affärssystem ur ett livscykelperspektiv, från utvärdering och val, anpassning och införande, via användning och vidareutveckling, till avveckling. Vidare ges en överblick över aktörer och affärsmodeller på affärssystemmarknaden. 

Kursen består av föreläsningar, litteraturstudier, grupparbete, laborationer och seminarier. Deltagarna skriver också reflektionsrapporter över kurslitteraturen.

Det huvudsakliga kursinnehållet är:

 • affärssystems användning och användbarhet ur olika användargruppers perspektiv, som försäljning, marknadsföring, produktion, redovisning och företagsledning 
 • operativ (transaktionsorienterad) och direktiv (lednings-) användning
 • affärssystemprojekt: val, införande och vidareutveckling för förbättrad användning
 • affärssystem ur organisatoriska och systemperspektiv
 • affärssystemmarknaden: aktörer och affärsmodeller

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen börjar med föreläsningar och seminarier, samt diskussion av projekt utförda i arbetsgrupper. Ett skriftligt prov på kurslitteraturen äger rum under första halvan av kursen. I den andra halvan flyttas fokus till diskussion av fall – andras och de projektgrupperna studerar. Kursen bygger på aktivt deltagande. Undervisningsspråket är engelska.

Examination

Kursen examineras genom litteraturprov, grupprojekt och aktivit deltagande i seminarier. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TEN1 Skriftlig tentamen 3 hp U, G, VG
UPG1 Aktivt deltagande 1.5 hp U, G
PROJ Projekt 3 hp U, G, VG

Övrigt

The reading content for this course is based on academic articles/book chapters. The students are expected to read the assigned literature before coming to the lectures. The reading list will be available on Lisam.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.