Företagsekonomi 3 - Redovisning, 30 hp

Business Administration 3 - Financial Accounting, 30 credits

723G85

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Pernilla Broberg

Kursansvarig

Torbjörn Tagesson, Johanna Sylvander, Olga Yttermyr

Studierektor eller motsvarande

Svjetlana Pantic Dragisic, Pernilla Broberg

Kontaktinformation

Johan Järleby, Administrator

Svjetlana Pantic Dragisic, Studierektor

Åsa Carmesten, Studievägledare

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2023 202304-202323 Svenska Linköping, Valla

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2E

Förkunskapskrav

  • 60 hp företagsekonomi varav 52,5 hp godkända inklusive en godkänd samhällsvetenskaplig metodkurs om 7,5 hp eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • uppvisa fördjupade kunskaper avseende företagekonomiska modeller och företagsekonomisk teoribildning
  • tillämpa den inhämtade kunskapen på aktuella frågor inom redovisningsområdet
  • kritiskt analysera ekonomiska förhållanden och utvecklingstendenser
  • självständigt planera och genomföra ett vetenskapligt arbete

Kursinnehåll

Kursen består av tre delar. Första delen, Koncernredovisning, 7.5 hp, omfattar utformningen av årsredovisningen i olika företagsformer, från enskilda bolag till koncerner. I anslutning till detta behandlas de externa krav i form av lagar, rekommendationer, anvisningar samt god redovisningssed som styr årsredovisningen. I denna del belyses också problem och metoder i anslutning till internationella transaktioner.

Den andra delen Redovisningsteori, 7.5 hp, tar sin utgångspunkt i hur olika teoretiska synsätt samt legala och kontextuella förhållanden påverkar redovisningens och företagsbeskattningens reglering och utformning, framför allt nationellt men även internationellt. Kursen behandlar mät-, värderings- och rapporteringsfrågor i enskilda företag, organisationer och koncerner, såväl privaträttsliga som offentliga.

Sista delen består av ett kandidatuppsatsarbete, 15 hp, som omfattar dels ett självständigt läsmoment, dels ett uppsatsarbete. Inriktningen på läsmomentet kommer att anpassas efter inriktningen av uppsatsen.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker genom föreläsningar och seminarieövningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Kursen eller delar av kursen kan komma att ges på engelska.

Examination

Examinationen av de två första delkurserna sker i form av tentamen i slutet av varje avsnitt eller i form av projektarbeten inom ramen för undervisningen, eller i båda dessa former. Uppsatsen framläggs och försvaras vid ett seminarium. I examinationen ingår även opposition på annan uppsats samt aktivt deltagande i hela seminarieserien. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
NÄRV Närvaro slutseminarieserie 0.5 hp D
OPPO Opponering 0.5 hp U, G
PRES Presentation and Defence 0.5 hp U, G
UPS1 Uppsats 12.5 hp U, G, VG
TPRO Thesis Proposal 1 hp U, G
KON1 Koncernredovisning, skriftlig examination 7.5 hp U, G, VG
RED3 Redovisningsteori, skriftlig examination 4 hp U, G, VG
RED4 Redovisningsteori, skriftligt PM 3.5 hp U, G, VG

Böcker

Se de ingående kurserna 722G72 och 723G21.

För uppsatskursen; Bryman, A, & Bell, E., Business research methods. 2015, Oxford University Press, USA.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.