Företagsekonomi 3 - Redovisning, 30 hp

Business Administration 3 - Financial Accounting, 30 credits

723G85

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Svjetlana Pantic Dragisic

Kursansvarig

Torbjörn Tagesson, Johanna Sylvander, Olga Yttermyr

Studierektor eller motsvarande

Svjetlana Pantic Dragisic

Kontaktinformation

Ann-Sofie Gustavsson, Administratör

Svjetlana Pantic Dragisic, Studierektor

Åsa Carmesten, Studievägledare

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2024 202404-202423 Svenska Linköping, Valla

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2E

Förkunskapskrav

 • 60 hp företagsekonomi varav 52,5 hp godkända inklusive en godkänd samhällsvetenskaplig metodkurs om 7,5 hp eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för företagsekonomiska modeller och företagsekonomisk teoribildning
 • diskutera aktuella frågor inom redovisningsområdet
 • kritiskt analysera ekonomiska förhållanden och utvecklingstendenser
 • självständigt planera och genomföra ett vetenskapligt arbete

Kursinnehåll

Kursen består av tre delar. 

Koncernredovisning, 7.5 hp

I delkursen behandlas utformningen av årsredovisningen i olika företagsformer, från enskilda bolag till koncerner. I anslutning till detta behandlas de externa krav i form av lagar, rekommendationer, anvisningar samt god redovisningssed som styr årsredovisningen. I denna del belyses också problem och metoder i anslutning till internationella transaktioner.

Redovisningsteori, 7.5 hp

Delkursen tar sin utgångspunkt i hur olika teoretiska synsätt samt legala och kontextuella förhållanden påverkar redovisningens och företagsbeskattningens reglering och utformning, framför allt nationellt men även internationellt. Kursen behandlar mät-, värderings- och rapporteringsfrågor i enskilda företag, organisationer och koncerner, såväl privaträttsliga som offentliga.

Kandidatuppsatsarbete, 15 hp

Sista delen består av kandidatuppsats som omfattar självständigt arbete med att identifiera och behandla ett företagsekonomiskt problem i redovisning, att planera och genomföra en studie samt att skriva en uppsats i par. I kursen ingår också att presentera och försvara den egna uppsatsen samt att opponera och delta vid handledning och seminarier.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och handledning. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 

Kursen eller delar av kursen kan komma att ges på engelska.

Examination

Kursen examineras genom:

Koncernredovisning, 7,5 hp

 • skriftlig individuell examination, betygsskala: UV

Redovisningsteori, 7,5 hp

 • skriftlig individuell examination, betygsskala: UV
 • skriftlig individuell PM, betygsskala: UV

Kandidatuppsats, 15 hp

 • Thesis Proposal, betygsskala: UG
 • skriftligt självständigt arbete i par, betygsskala: UV
 • presentation och försvar av självständigt arbete, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
   

För Godkänt slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på 75 % av kursens examinerande moment.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen. 
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
NÄRV Närvaro slutseminarieserie 0.5 hp D
OPPO Opponering 0.5 hp U, G
PRES Presentation and Defence 0.5 hp U, G
UPS1 Uppsats 12.5 hp U, G, VG
TPRO Thesis Proposal 1 hp U, G
KON1 Koncernredovisning, skriftlig examination 7.5 hp U, G, VG
RED3 Redovisningsteori, skriftlig examination 4 hp U, G, VG
RED4 Redovisningsteori, skriftligt PM 3.5 hp U, G, VG

Böcker

Se de ingående kurserna 722G72 och 723G21.

För uppsatskursen; Bryman, A, & Bell, E., Business research methods. 2015, Oxford University Press, USA.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.