Entreprenörskap och affärsutveckling, 7.5 hp

Entrepreneurship and Business Development, 7.5 credits

723G99

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Aliaksei Kazlou

Kursansvarig

Aliaksei Kazlou

Studierektor eller motsvarande

Svjetlana Pantic Dragisic
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YEK Civilekonomprogrammet (Företagsekonomi) 5 (HT 2022) 202239-202243 Engelska Linköping, Valla V
F7YEE Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska (Företagsekonomi) 5 (HT 2022) 202239-202243 Engelska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Företagsekonomi) 5 (HT 2022) 202239-202243 Engelska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Företagsekonomi) 5 (HT 2022) 202239-202243 Engelska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Företagsekonomi) 5 (HT 2022) 202239-202243 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2F

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
 • Civilekonomprogrammet
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Engelska 6
samt
Matematik 3b/3c eller Matematik C
samt
minst 60 hp godkända inom programmet, eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för ämnets historiska utveckling och synen på entreprenörskap i olika teoretiska fält
 • redogöra för olika perspektiv och synsätt på entreprenörskap
 • redogöra för entreprenörskapets förutsättningar i olika sammanhang och sektorer
 • kritiskt granska och använda olika teorier om entreprenörskap för att analysera entreprenörskap i olika sammanhang 
 • utveckla en idé till en hållbar affärsplan och motivera gjorda val utifrån olika perspektiv på hållbarhet
 • göra motiverade val när det gäller att utveckla en strategi för en entreprenöriell verksamhet i olika organisatoriska kontext

Kursinnehåll

I kursen behandlas ett bredare perspektiv på entreprenörer och entreprenörskap och förståelse för dessa fenomen, både empiriskt och teoretiskt. Perspektiv på entreprenörskap likväl som förutsättningar för entreprenörskap i olika organisatoriska kontext berörs. I kursen behandlas entreprenörskap ur ett hållbarhetsperspektiv sett till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

I kursen behandlas:

 • Utvecklingen av entreprenörskapsfältet och olika angreppssätt för att förstå entreprenörskap
 • Entreprenörskapet som process i utvecklingen av affärsplaner och marknadsanalyser 
 • Intraprenörskap, socialt entreprenörskap och entreprenörskap i offentlig sektor liksom strategier för entreprenörskap och hållbarhet

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, workshops och projektarbete i grupp. 

Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 

Undervisnings- och examinationsspråk: engelska.
 

Examination

Kursen examineras genom 

 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
 • skriftliga inlämningsuppgifter, betygsskala: UV
 • individuell skriftlig examination, betygsskala: UV

Varje delmoment ger ett antal poäng och dessa räknas samman till ett slutbetyg. För att få betyget G krävs att alla delmoment är godkända samt att minst 60 % av möjliga poäng från de sammanräknade delmomenten uppnåtts. För att få betyget VG krävs att alla delar är godkända samt att minst 80 % av möjliga poäng från de sammanräknade delmomenten uppnåtts.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXA1 Skriftlig examination 5 hp U, G, VG
BUS2 Affärsplan 2.5 hp U, G, VG

Böcker

Suna Løwe Nielsen, Kim Klyver, Majbritt Rostgaard Evald and Torben Bager, (2021) Entrepreneurship in theory and practice : paradoxes in play 3rd edition Edward Elgar

ISBN: 9781789908039, 9781789908053

Also available as an e-book: https://www.e-elgar.com/textbooks/nielsen, eISBN: 9781789908046

Artiklar

Davidsson, Per, Entrepreneurial opportunities and the entrepreneurship nexus: A re-conceptualization Journal of Business Venturing September 2015 30(5):674-695
Gartner, William B., "Who Is an Entrepreneur?" Is the Wrong Question Entrepreneurship: Theory & Practice Summer89, Vol. 13 Issue 4, p47-68. 22p. 1 Chart.
Saras D. Sarasvathy, Causation and Effectuation: Toward a Theoretical Shift from Economic Inevitability to Entrepreneurial Contingency Academy of Management Review (2001) 26:2, 243-263
Scott Shane, Prior Knowledge and the Discovery of Entrepreneurial Opportunities Organization Science (2000) 11 (4), pp. 448-469
Sundin, Elisabeth, Tillmar, Malin, A Nurse and a Civil Servant changing institutions: Entrepreneurial processes in different public sector organizations Scandinavian Journal of Management (2008)
Welter, F, Contextualizing Entrepreneurship-Conceptual Challenges and Ways Forward Entrepreneurship: Theory & Practice 35.1 (2011): 165-184

 

 

Additional articles and papers (also mandatory) may be introduced at the course start. 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.