Praktik - Samverkan, profession och roller, 15 hp

Practical Training - Cooperation, profession and roles, 15 credits

725A28

Huvudområde

Informatik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Fredrik Söderström

Kursansvarig

Fredrik Söderström

Studierektor eller motsvarande

Malin Granath
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MIT IT och management, masterprogram (Master) 2 (VT 2020) 202014-202023 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Informatik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Masterprogram i IT och management

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att behörigheten till masterprogrammet i IT och mangement är uppfyllda.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • beskriva och värdera genomförandet av en icke-trivial och omfattande uppgift med inriktning på IT och verksamhet i praktiken
 • systematisera och kritiskt värdera identifierade exempel på samverkan inom ramen för den genomförda praktiken
 • systematisera och kritiskt värdera identifierade exempel på roller och aktörer inom ramen för den genomförda praktiken
 • systematisera och kritiskt värdera i praktiken förekommande modeller, metoder, arbetsformer, normer/ideal och verktyg samt relatera sådana till aktuell teori inom området
 • integrera praktisk och teoretisk kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser relaterade till IT och dess roll i verksamheten
 • förhålla sig till och diskutera etiska dimensioner av att verka i aktuell profession med stöd i teori och praktik

Kursinnehåll

Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment. De praktiska momenten består av att studenten under en längre sammanhängande tidsperiod, minst omfattande 50 procent av kursens arbetsvolym, förlägger sin tid till en extern organisation (nedan kallad verksamhet) för att medverka i arbetet med en icke-trivial, omfattande uppgift. Detta är att se som en form av verksamhetsförlagd praktik där studenten får en god möjlighet att omsätta och pröva sina teoretiska kunskaper i praktiken och samtidigt ta intryck av praktiken och relationen mellan teori och praktik. Aspekter av praktiken (dokumenterade i textform) seminariebehandlas vid upprepade tillfällen och relateras till ändamålsenlig teori inom ämnet.

Kursens huvudsakliga innehåll är:

 • Närvaro och aktivt deltagande i en extern verksamhets bedrivande, hantering och/eller utveckling av IT och verksamhet
 • Dokumentation och analys av erfarenheter
 • Att under handledning från såväl aktuell verksamhet som lärosätet på ett självständigt och ansvarsfullt sätt arbeta med dokumentation, analys avseende praktikprocessen och uppnådda resultat samt teorirelatering av erfarenheter och insikter
 • Att förbereda för kommande profession genom att anlägga ett i praktiken reflekterande förhållningssätt

Såväl aktuell verksamhet som den icke-triviala uppgiften som studenten skall medverka i lösningen av skall godkännas av examinerande lärare.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av seminarier, handledning och studentstyrt arbete. Till arbetsinsatsen hör att förbereda sig för kursmomenten genom inläsning av litteratur och i förekommande fall att granska andra kursdeltagares arbeten.

Aktivt deltagande vid seminarier och obligatoriska moment.

Examination

Skriftlig examination samt aktivt deltagande vid seminarier. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Vad gäller regler för seminarier, PM etc se vidare dokumentet: "Specificering av regler för obligatorisk närvaro och komplettering" (LIU IEI-2012-00161).

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SLRA Slutrapport 5 hp U, G, VG
ITY1 Intyg 5 hp U, G
INL2 Rapport 2 2.5 hp U, G
INL1 Rapport 1 2.5 hp U, G

Kompletterande litteratur

Böcker

Egidius, Henry, (2011) Etik och profession : i en tid av ökande privatisering och myndighetskontroll 1. utg. Stockholm : Natur & kultur, 2011

ISBN: 9789127129733

Denna bok är förslag på lämplig litteratur i kursen.

Reynolds GW, (2012) Ethics in information technology Course Technology

Denna bok är förslag på lämplig litteratur i kursen.

Rolf, Bertil, (1991) Profession, tradition och tyst kunskap : en studie i Michael Polanyis teori om den professionella kunskapens tysta dimension Nora : Nya Doxa, 1991 ;

ISBN: 9188248097

Denna bok är förslag på lämplig litteratur i kursen.

Sternberg, Robert J, Horvath, Joseph A., (1999) Tacit knowledge in professional practice : researcher and practitioner perspectives Mahwah, N.J. : Lawrence Erlbaum Associates, 1999

ISBN: 0805824359, 0805824367

Denna bok är förslag på lämplig litteratur i kursen.

Tavani, Herman T., (2004) Ethics and technology : ethical issues in an age of information and communication technology Hoboken, NJ : Wiley, cop. 2004

ISBN: 0471249661, 0471452505

Denna bok är förslag på lämplig litteratur i kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.