Projekt och IT-projektledning, 7.5 hp

Projects and IT Project Management, 7.5 credits

725A31

Huvudområde

Informatik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Tommy Wedlund

Kursansvarig

Tommy Wedlund

Studierektor eller motsvarande

Malin Granath
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF
F7MIT IT och management, masterprogram 1 (HT 2019) 201944-202003 1+3 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Informatik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Masterprogram i IT och management

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet till systemvetenskapliga programmet eller behörighet i enlighet med masterprogrammets krav.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • beskriva, diskutera och reflektera över projektorganiserad verksamhet och ledning av densamma,
 • kritiskt granska och problematisera olika förutsättningar för och effekter av projekt,
 • tillämpa perspektiv, teorier, ansatser och modeller för organisering och ledning av projektverksamhet, bland annat med inriktning på IT-projekt,
 • tillämpa IT-stöd för organisering av projektverksamhet

Kursinnehåll

Kursens huvudsakliga innehåll är:

 • projektverksamhet som fenomen och specialfall av verksamhet,
 • projektledning: ansvar, förmåga och roller,
 • mänskliga, organisatoriska och tekniska förutsättningar för och effekter av projekt,
 • perspektiv, teorier, ansatser och modeller för organisering och ledning av projektverksamhet,
 • IT-projekt och ledning av IT-projekt: särskiljande drag och komplexitet,
 • praktiska och teoretiska bilder av projekt och projektledning i allmänhet och IT-projekt i synnerhet,
 • nyttjandet av IT-stöd för projektverksamhet

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, seminarier, workshop och handledning. Till arbetsinsatsen hör att förbereda sig för föreläsningar, seminarier, gruppövningar och handledning genom inläsning av litteratur och i förekommande fall att granska andra kursdeltagares projektuppgifter.

Examination

Skriftlig examination, löpande och avslutande. Löpande examination i form av i grupp framställd seminariebehandlad projektuppgift. Deltagande vid seminarier är obligatoriskt. Avslutande examination i form av PM som seminariebehandlas.

Vad gäller regler för seminarier, PM etc se vidare dokumentet: "Specificering av regler för obligatorisk närvaro och komplettering" (LIU IEI-2012-00161).

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PROJ Projektuppgift 4.5 hp U, G, VG
IUPM Individuell uppgift PM 3 hp U, G, VG

Ordinarie litteratur

Böcker

(2013) A guide to the project management body of knowledge : (PMBOK® guide) 5th ed. Newtown Square, Pa. : Project Management Institute, cop. 2013

ISBN: 9781935589679

Denna bok finns tillgänglig som elektronisk resurs via Books 24/7

Kompletterande litteratur

Böcker

(2013) Software extension to the PMBOK guide, fifth edition Newtown Square, Pa. : Project Management Institute, c2013

Denna bok finns tillgänglig som elektronisk resurs via Books 24/7

Ambriz, Rodolfo, Landa, Mario, (2015) Dynamic scheduling with Microsoft Project 2013. the book by and for professionals Plantation, FL : J. Ross Pub. ; [New York] : International Institute for Learning, Inc., c2015

Denna bok finns tillgänglig som elektronisk resurs via Books 24/7

Snyder, Cynthia Stackpole, (2013) A user's manual to the PMBOK guide-- fifth edition 2nd ed. Hoboken, N.J. : J. Wiley, 2013.

Denna bok finns tillgänglig som elektronisk resurs via Books 24/7

Wysocki, Robert K., Gillingham, Brenda K., (2014) Effective project management. traditional, agile, extreme, 7th edition 7th ed. Indianapolis, Ind. : John Wiley & Sons, c2014

Denna bok finns tillgänglig som elektronisk resurs via Books 24/7

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.