Masteruppsats, 30 hp

Master Thesis in Information Systems, 30 credits

725A33

Huvudområde

Informatik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Ulf Melin, Ida Lindgren, Malin Nordström, Göran Goldkuhl, Sofie Pilemalm, Fredrik Söderström, Ewa Braf, Karin Skill

Kursansvarig

Ida Lindgren

Studierektor eller motsvarande

Malin Granath
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MIT IT och management, masterprogram 4 (VT 2021) 202104-202123 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Informatik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Masterprogram i IT och management

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs behörighet i enlighet med masterprogrammets krav.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för ett valt delområde inom ämnet informatik med särskilt fokus på frågeställningar inom IT och management.
  • beskriva, artikulera och nyttja en vetenskaplig ansats med bäring på det valda delmområdet.
  • initiera, löpande organisera, beskriva och presentera ett kunskapsutvecklande arbete med en tydlig vetenskaplig grund och inriktning.
  • definiera ett studiefält, välja och urskilja en inriktning, diskutera och reflektera över ett innehåll, analysera, kritisera och värdera ett material samt dra slutsatser och sätta dessa i ett större sammanhang.
  • kritiskt granska, problematisera och ta ställning till utvecklad kunskap inom ämnet informatik.
  • tillämpa principer och tekniker för vetenskapligt skrivande.

Kursinnehåll

Kursens huvudsakliga innehåll är:

  • Urskiljande och val av ett delområde inom ämnet informatik.
  • Genomförandet av ett arbete med tydligt vetenskaplig grund och inriktning.
  • Arbetet utförs under vägledande handledning, men utförs till stora delar självständigt; på egen hand eller i en mindre studentgrupp (två personer).

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och handledning.

Självständigt arbete enskilt eller i mindre grupp (två personer) med stöd av vägledande handledning. Obligatorisk auskultation på ett fastställt antal framläggningar av andra uppsatser inom för ämnet relevant område.

Till arbetsinsatsen hör att förbereda sig för föreläsningar, seminarier, gruppövningar och handledning genom inläsning av litteratur och i förekommande fall genom att granska andra kursdeltagares uppsatser. Kursen kan ges på engelska.

Examination

Skriftlig och muntlig examination. Skriftlig examination genom masteruppsatsen i sig samt opposition på annan uppsats. Muntlig examination genom presentation och försvar av egen uppsats samt opposition på annan uppsats.

Vad gäller regler för seminarier, PM etc se vidare dokumentet: "Specificering av regler för obligatorisk närvaro och komplettering" (LIU IEI-2012-00161).

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPS2 Uppsats II 13 hp U, G, VG
UPS1 Uppsats I 12 hp U, G
SEMI Seminarier 1 hp U, G
PRES Presentation och försvar 1 hp U, G
PLAN Plan 2 hp U, G
OPPO Opponering 1 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.