Aktuella informatikteman – fördjupning i IT och management, 15 hp

Current Themes in Information Systems - Advanced IT and Management, 15 credits

725A34

Huvudområde

Informatik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Fredrik Söderström

Kursansvarig

Fredrik Söderström

Studierektor eller motsvarande

Truls Löfstedt
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7MIT IT och management, masterprogram (Master) 3 (HT 2021) 202134-202203 Svenska Linköping V

Huvudområde

Informatik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Masterprogram i IT och management

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp i något av huvudområdena:
  - Informatik
  - Företagsekonomi
  - Kognitionsvetenskap
  - Datavetenskap
  eller motsvarande
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • identifiera, välja och fokusera aktuella och relevanta frågor inom informationssystemområdet, särskilt IT och management
 • beskriva, bedöma och med stöd av olika perspektiv reflektera över aktuella och relevanta frågor inom området IT och management samt hur dessa påverkar människor, IT-artefakter och organisation.
 • beskriva, diskutera och värdera analys och effekter av aktuella och relevanta frågor.
 • kritiskt granska, problematisera och ta ställning till aktuella och relevanta frågor.

Kursinnehåll

Kurser som kommer att behandla frågor som är aktuella och relevanta inom informationssystemområdet, särskilt IT och management. Exempel på sådana frågor är:

 • Forskningsfronten avseende teman inom informationssystemområdet, särskilt med fokusering av IT och management
 • Organisering av IT-projekt – teoretiska och praktiska perspektiv med fokusering av beställarkompetens, resursallokering, bemanning/rekrytering, kommunikation
 • Rollen som IT-konsult
 • IT ur ett livscykelperspektiv – systemförvaltning
 • Kunskap och lärande inom informationssystemområdet – forskning och praktik
 • Förhållandet mellan IT och management – utmaningar och möjligheter

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av introducerande föreläsning, självstudier och av en seminarieserie. De studerande förväntas förbereda sig i inför varje seminarium genom inläsning av relevant litteratur. Efterarbete kan också förekomma i form av reflektioner. Undervisningen kan kompletteras med inbjudna föreläsare från näringsliv och/eller offentlig sektor för att uppnå synergieffekter mellan praktiska erfarenheter och teoretiska utgångspunkter.

Examination

Löpande skriftlig examination i form av individuellt framställda PM. Ett aktivt obligatoriskt deltagande i seminarier krävs. I förekommande fall en granskning andra kursdeltagares PM och skriftlig reflektion. Detaljerade anvisningar återfinns i kursinformationen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPP4 Uppgift 4 3 hp U, G
UPP3 Uppgift 3 3 hp U, G
UPP2 Uppgift 2 3 hp U, G
UPP1 Uppgift 1 3 hp U, G
ESÄ1 Essä 3 hp U, G, VG

Artiklar

Vetenskapliga artiklar används som kurslitteratur på kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.