Diagnos och design av verksamhet och IT, 7.5 hp

Diagnosis and Design of Organisations and IT, 7.5 credits

725A37

Huvudområde

Informatik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Ida Lindgren

Kursansvarig

Ida Lindgren

Studierektor eller motsvarande

Malin Granath
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF
F7MIT IT och management, masterprogram 1 (HT 2019) 201944-202003 2+4 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Informatik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Masterprogram i IT och management

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs förutom grundläggande behörighet att studerande uppnått 180 högskolepoäng på grundnivå.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • förklara och värdera olika aspekter av diagnos och design av verksamhet och IT
  • identifiera, förstå och värdera olika aktörers/intressenters perspektiv på diagnos och design i såväl teori som praktik
  • föra en fördjupad, problematiserande, diskussion kring diagnos och design av verksamhet och IT - dess olika delar, relationer och som helhet

Kursinnehåll

Kursens huvudsakliga innehåll är:

  • Diagnos och design (innebörder och relationer)
  • Diagnos och design som delar i förändringsarbete
  • Olika perspektiv på verksamhet och IT givet olika intressentgrupperingar med avseende på bland annat tolkningar, inflytande och makt
  • Traditionella och mer experimentella ansatser, metoder och verktyg (t ex användarcentrerade) för diagnos och design av verksamhet och IT
  • Möjligheter för och hinder med olika ansatser för diagnos och design
  • Bilder från praktiken – exempel från diagnos och design

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar, seminarier, handledning och studentstyrt arbete i grupp och enskilt. Laborativa/interaktiva moment med stöd av IT-verktyg. Till arbetsinsatsen hör att förbereda sig inför föreläsningar och seminarier genom inläsning av litteratur. Obligatoriska moment.
Deltagande vid seminarier.

Examination

Skriftlig examination. Medverkan på seminarier. Vad gäller regler för seminarier, PM etc se vidare dokumentet: "Specificering av regler för obligatorisk närvaro och komplettering" (LIU IEI-2012-00161).

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRO1 Projektarbete 4 hp U, G, VG
NÄRV Obligatorisk närvaro 0 hp U, G
IND2 Individuell uppgift 3.5 hp U, G, VG

Böcker

Lindblad-Gidlund, Katarina, (2010) Förvaltning och medborgarskap i förändring : etablerad praxis och kritiska perspektiv 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2010

Endast kapitel: Sefyrin, J. "Det talar vi inte om" - problematiska tystnader inom e-förvaltning.

Löwgren, Jonas, Stolterman, Erik, (2004) Design av informationsteknik : materialet utan egenskaper 2., [rev. och utök.] uppl. Lund : Studentlitteratur, 2004

Alt. Löwgren, Jonas & Stolterman, Erik (2007) Thoughtful interaction design. A design perspective on information technology. The MIT Press, Cambridge & London.

Ottersten, Ingrid, Balic, Mijo, (2010) Effektstyrning av IT : nyttan uppstår i användningen 2. uppl. Malmö : Liber, 2010

ISBN: 9789147095865

Artiklar

Ytterligare vetenskapliga artiklar tillkommer.

Axelsson, Karin, Melin, Ulf, Lindgren, Ida, Public e-services for agency efficiency and citizen benefit: findings from a stakeholder centered analysis Government Information Quarterly 2013, (30), 1, 10-22

http://dx.doi.org/10.1016/j.giq.2012.08.002

Flak, Leif Skiftenes, Rose, Jeremy, STAKEHOLDER GOVERNANCE: ADAPTING STAKEHOLDER THEORY TO E-GOVERNMENT Communications of the Association for Information Systems 2005, Vol. 16, p642-664. 23p.
Walsham, G., Are we making a better world with ICTs? Reflections on a future agenda for the IS field Journal of Information Technology 2012, 27 (2), 87-93

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.