Diagnos och design av verksamhet och IT, 7.5 hp

Diagnosis and Design of Organisations and IT, 7.5 credits

725A37

Huvudområde

Informatik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Siri Wassrin

Kursansvarig

Siri Wassrin

Studierektor eller motsvarande

Malin Granath
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7MIT IT och management, masterprogram 1 (HT 2020) 202045-202103 Svenska Linköping O

Huvudområde

Informatik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Masterprogram i IT och management

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs förutom grundläggande behörighet att studerande uppnått 180 högskolepoäng på grundnivå.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • förklara och värdera olika aspekter av diagnos och design av verksamhet och IT
  • identifiera, förstå och värdera olika aktörers/intressenters perspektiv på diagnos och design i såväl teori som praktik
  • föra en fördjupad, problematiserande, diskussion kring diagnos och design av verksamhet och IT - dess olika delar, relationer och som helhet

Kursinnehåll

Kursens huvudsakliga innehåll är:

  • Diagnos och design (innebörder och relationer)
  • Diagnos och design som delar i förändringsarbete
  • Olika perspektiv på verksamhet och IT givet olika intressentgrupperingar med avseende på bland annat tolkningar, inflytande och makt
  • Traditionella och mer experimentella ansatser, metoder och verktyg (t ex användarcentrerade) för diagnos och design av verksamhet och IT
  • Möjligheter för och hinder med olika ansatser för diagnos och design
  • Bilder från praktiken – exempel från diagnos och design

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar, seminarier, handledning och studentstyrt arbete i grupp och enskilt. Laborativa/interaktiva moment med stöd av IT-verktyg. Till arbetsinsatsen hör att förbereda sig inför föreläsningar och seminarier genom inläsning av litteratur. Obligatoriska moment.
Deltagande vid seminarier.

Examination

Skriftlig examination. Medverkan på seminarier. Vad gäller regler för seminarier, PM etc se vidare dokumentet: "Specificering av regler för obligatorisk närvaro och komplettering" (LIU IEI-2012-00161).

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRO1 Projektarbete 4 hp U, G, VG
NÄRV Obligatorisk närvaro 0 hp U, G
IND2 Individuell uppgift 3.5 hp U, G, VG

Böcker

Bolman, Lee G., & Terrence E. Deal., (2017) Reframing Organizations: Artistry, Choice, and Leadership. New Jersey: John Wiley & Sons. Finns som eBok via LiUs bibliotek.
Kuniavsky, M., Goodman, E. & Moed, A. , (2012) Observing the User Experience: A Practitioner's Guide to User Research Elsevier Science & Technology. Finns som eBok via LiUs bibliotek.
Lindberg, T., Meinel, C., & Wagner, R. , (2011) Design Thinking: A Fruitful Concept for IT Development? H. Plattner, C. Meinel, & L. Leifer (Eds.), Design Thinking: Understand - Improve - Apply (s. 3–18) Berlin: Springer. Finns som eBok via LiUs bibliotek.

https://hpi.de/fileadmin/user_upload/fachgebiete/meinel/papers/Book_Chapters/Design_Thinking_-_A_Fruitful_Concept_for_IT_Development.pdf

Löwgren, Jonas, Stolterman, Erik, (2004) Design av informationsteknik : materialet utan egenskaper 2., [rev. och utök.] uppl. Lund : Studentlitteratur, 2004, Finns även som eBok på engelska via LiU:s bibliotek

Finns även som eBok på engelska via LiU:s bibliotek, dvs Löwgren, Jonas & Stolterman, Erik (2004) Thoughtful interaction design. A design perspective on information technology. MIT Press, London.

Mansfield, R., (2013) Company Strategy and Organizational Design. Taylor & Francis Group. Finns som eBok via LiUs bibliotek.
Ottersten, I. & Balic, M. , (2004) Effektstyrning av IT: Nyttan uppstår i användningen. Liber. s. 46-59 (se Lisam).
Simonsen, J. & Robertson, T. , (2013) Routledge international handbook of participatory design. New York: Routledge. Finns som eBok via LiUs bibliotek.

Artiklar

ACM Code of Etihcs and Professional Conduct

https://www.acm.org/code-of-ethics

Axelsson K., Melin U., Lindgren I., Stakeholder Salience Changes in an e-Government Implementation Project. Electronic Government. EGOV 2013. Lecture Notes in Computer Science, vol 8074. Springer, Berlin, Heidelberg. 2013, Wimmer M.A., Janssen M., Scholl H.J. (eds)

https://doi.org/10.1007/978-3-642-40358-3_20

Brennen, J. S., & Kreiss, D. , Digitalization and digitization The International Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy 2016, (pp. 555-566)

http://culturedigitally.org/2014/09/digitalization-and-digitization/

Heeks, R., The Tyranny of Participation in Information Systems: Learning from Development Projects. Development Informatics, Working Paper no. 4. 1999

Development Informatics Working Paper no. 4. https://www.gdi.manchester.ac.uk/research/publications/di/di-wp4/

Walsham, G. , Are we making a better world with ICTs? Reflections on a future agenda for the IS field. Journal of Information Technology 2012, 27(2), 87-93.
van den Hoven, J. , ICT and value sensitive design. IFIP International Federation for Information Processing, Boston: Springer 2007, Volume 233, The Information Society: Innovations, Legitimacy, Ethics and Democracy (s. 67-72).

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-0-387-72381-5_8.pdf

Ylirisku, S., & Arvola, M. , The Varieties of Good Design. In P. E. Vermaas, & S. Vial (Eds.), Advancements in the Philosophy of Design (1st edition ed., pp. 51-70). (Design Research Foundations). 2018,

https://doi.org/10.1007/978-3-319-73302-9

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.