Kvalitativ forskning om IT och management, 7.5 hp

Qualitative Research in IT and Management, 7.5 credits

725A44

Huvudområde

Informatik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Johanna Sefyrin

Kursansvarig

Johanna Sefyrin

Studierektor eller motsvarande

Malin Granath
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MIT IT och management, masterprogram 2 (VT 2020) 202004-202013 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Informatik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Masterprogram i IT och management

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs behörighet till masterprogrammet i IT- och management eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • beskriva, tillämpa och diskutera olika kvalitativa perspektiv, ansatser, metoder och tekniker inom informatikämnet för att utveckla kunskap om IT och management i sammanhang.
  • kritiskt granska och reflektera över teoriers olika roller vid utveckling av kunskap inom en kvalitativ forskningstradition för området IT och management.
  • beskriva, tillämpa samt reflektera över inom ämnet aktuella teorier och analysmetoder som grund för analys av empiriskt material.

Kursinnehåll

Kursens huvudsakliga innehåll är fokuserat på att förbereda för kommande master- eller magisteruppsats och kommande profession. Följande innehåll nyttjas för att nå lärandemålen ovan:

  • Kvalitativ forskning inom informatikämnet med särskilt fokus på området IT och management
  • Perspektiv, ansatser, metoder och tekniker för att systematiskt utveckla kunskap inom ämnet utgående ifrån en kvalitativ forskningstradition
  • Olika roller som teori kan anta vid planering och genomförande av kunskapsutveckling om IT och management
  • Olika analytiska metoder och ansatser som är aktuella för kunskapsutveckling inom IT och management
  • Vetenskapsfilosofiska ansatser och deras relation till teorier, metoder och analytiska ansatser

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och handledning. Till arbetsinsatsen hör att förbereda sig för föreläsningar, seminarier, gruppövningar och handledning genom inläsning av litteratur och i förekommande fall att granska andra kursdeltagares rapporter.
Obligatorisk närvaro vid seminarier.

Examination

Skriftlig examination, löpande individuellt och parvis. Inslag av muntlig examination vid framställning av bidrag vid ett seminarium. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Vad gäller regler för seminarier, PM etc se vidare dokumentet: "Specificering av regler för obligatorisk närvaro och komplettering" (LIU IEI-2012-00161).

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PM02 Personlig reflektion 2.5 hp U, G, VG
PM01 Kvalitativ forskning 2 hp U, G
PLAN Uppsatsplan 3 hp U, G, VG

Ordinarie litteratur

Böcker

Myers, Michael D., (2013) Qualitative research in business & management 2. uppl. London : SAGE, 2013

ISBN: 9780857029744, 9780857029737

Kompletterande litteratur

Böcker

Bryman, Alan, Nilsson, Björn, (2011) Samhällsvetenskapliga metoder 2., [rev.] uppl. Malmö : Liber, 2011

ISBN: 9789147090686

Denna bok är ej obligatorisk litteratur.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.