IT-governance – strukturer, processer och ramverk, 7.5 hp

IT governance – structures, processes and frameworks, 7.5 credits

725A45

Kursen är nedlagd. Gavs sista gången VT 2023. Ersätts av 725A53.

Huvudområde

Informatik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Björn Johansson

Kursansvarig

Björn Johansson

Studierektor eller motsvarande

Malin Granath
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MIT IT och management, masterprogram 2 (VT 2020) 202004-202013 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Informatik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Masterprogram i IT och management

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs behörighet till masterprogrammet i IT och management eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • redogöra för och argumentera kring behovet av en fungerande IT-governance
 • redogöra för och hantera komplexa IT-beslut
 • skapa en IT-governancestruktur som tar hänsyn till såväl verksamhetsmässiga som IT-aspekter
 • redogöra för olika typer av IT-governanceprocesser
 • redogöra för några olika IT-relaterade ramverk för IT-governance
 • föra en fördjupad diskussion kring en avgränsad frågeställning relaterad till kursinnehåll grundad i såväl empiriska som teoretiska insikter.

Kursinnehåll

Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment. De praktiska momenten består av prövning och utvärdering av IT-relaterade ramverk och modeller (t.ex. ITIL, COBIT, enterprise architecture, PM3 och TOGAF), att förbereda, genomföra och presentera en mindre undersökning avseende IT-governance i en organisation, samt att förbereda och föredra ett IT-beslut.

Kursens huvudsakliga innehåll är:

 • Centrala begrepp inom IT-governance
 • Komplexa IT-beslut
 • Organisering och processer för IT-governance
 • Arkitektur för verksamhet och IT
 • Portföljhantering
 • Ramverk för IT-governance

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar, seminarier, handledning och studentstyrt arbete i grupp och enskilt. Arbetsformerna innefattar IT-baserade inslag.

Till arbetsinsatsen hör att förbereda sig för föreläsningar, seminarier, grupparbeten och handledning genom inläsning av litteratur och i förekommande fall att granska andra kursdeltagares arbeten.

Obligatoriska moment:

 • deltagande på seminarier.

Examination

I kursen förekommer två examinationsmoment:

 • en tillämpningsuppgift som utförs i grupp
 • en undersökande uppgift som genomförs individuellt
 • aktivt deltagande i obligatoriska moment

Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Vad gäller regler för seminarier, PM etc se vidare dokumentet: "Specificering av regler för obligatorisk närvaro och komplettering" (LIU IEI-2012-00161).

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
REFL Lärandereflektion 3 hp U, G, VG
PROJ Designprojekt 4.5 hp U, G, VG

Kompletterande litteratur

Artiklar

Vetenskapliga artiklar tillkommer som kurslitteratur på kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.