Introduktion till IT och management, 7.5 hp

Introduction to IT and management, 7.5 credits

725A48

Huvudområde

Informatik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Ewa Braf

Kursansvarig

Ewa Braf

Studierektor eller motsvarande

Malin Granath
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MIT IT och management, masterprogram 1 (HT 2019) 201934-201938 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Informatik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Masterprogram i IT och management

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs behörighet till masterprogrammet i IT- och management eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna

  • beskriva, förklara och tillämpa grundläggande begrepp inom IT och management
  • analysera och beskriva olika roller i utvecklings- och designprocesser kopplade till IT och management
  • tillämpa och värdera principer för kollektiv problemlösning
  • uppvisa grundläggande förståelse för användning av IT-system i olika verksamheter och dess konsekvenser för organisering och ledning/styrning 
  • tillämpa metoder och IT-verktyg för modellering, som del av kollektiva problemlösnings- och beslutsprocesser i samband med IT- och verksamhetsutveckling.

Kursinnehåll

Kursen innehåller både praktiska och teoretiska moment. De praktiska momenten består av projekt- och rollspelsorienterat arbete, samt laborativt arbete kopplat till problemlösning och modellering. Kursens huvudsakliga innehåll rör: 

  • informatik (människa, teknik och organisation)
  • grundläggande begrepp kring IT-system som företeelse och som del av verksamhet
  • ledning/styrning av organisationer
  • förändringsarbete, problemlösning, design av verksamheter och IT

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen bedrivs i huvudsak i form av rollspels- och casebaserat projektarbete med laborativa inslag. Arbetsformer inkluderar även föreläsningar och seminarier/workshops. Till arbetsinsatsen hör att förbereda sig inför rollspel, föreläsningar, seminarier/workshops genom t.ex studier av litteratur och annat informationsmaterial, övningsuppgifter och presentationsuppgifter. Arbetet sker både individuellt och i grupp.

Examination

Skriftlig och muntlig examination samt aktivt deltagande i obligatoriska moment. Detaljerad information återfinns i kursinformationen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG1 Individuell uppgift 3 hp U, G, VG
PRO1 Projektuppgift 4.5 hp U, G, VG

Ordinarie litteratur

Kompendier

Goldkuhl, G. och Röstlinger, A. (2009), Argumentativ Design – towards further grounding in Design Rationale.

Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, Linköpings Universitet.

Goldkuhl, G. och Röstlinger, A. (2017), Metod och modellering i verksamhetsutveckling.

Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, Linköpings Universitet.

Goldkuhl, G. och Röstlinger, A. (2019), Digitala resurser i verksamheter.

Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, Linköpings Universitet.

Goldkuhl, G. och Röstlinger, A. (2019), Metodisk verksamhetsutveckling - Tänkesätt och arbetssätt vid förändringsarbete (endast kapitel 3, 4 och 5).

Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, Linköpings Universitet.

Röstlinger, A. och Goldkuhl, G. (2006), Grafnotation för SIMM metodkomponenter.

Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, Linköpings Universitet.

Kompletterande litteratur

Böcker

Dutoit A H, McCall R, Mistrík I, Paech B, (2006) Rationale Management in Software Engineering, Springer Berlin

E-bok. Fördjupningslitteratur, ej obligatorisk.

Buckingham Shum, S., Selvin, A. M., Sierhuis, M., Conklin, J., Haley, C. B. och Nuseibeh, B. “Hypermedia Support for Argumentation-Based Rationale: 15 Years on from gIBIS and QOC”

Fisher, R. & Ury, W, Getting To Yes Negotiating Agreement Without Giving In – Book summary

Fördjupningslitteratur, ej obligatorisk.

Flodén, Jonas, (2018) Essentials of information systems Second edition updated and extended Lund : Studentlitteratur, [2018]

ISBN: 9789144123486

Ej obligatorisk. Rekommenderad litteratur för grundläggande förståelse för systemutveckling. 

Gustavsson, Tomas, Görling, Stefan, (2019) Att arbeta med systemutveckling Upplaga 1 Lund : Studentlitteratur, [2019]

ISBN: 9789144125206

Ej obligatorisk. Rekommenderad litteratur för grundläggande förståelse för systemutveckling. 

Novak, K. & Hall, C., (2000) Policy Toolkit for Strengthening Health Sector Reform LAC HSR

Fördjupningslitteratur, ej obligatorisk.

http://www.phrplus.org/Pubs/lacpolicytoolkit.pdf

Novak, K. & Hall, C. Conflict negotiation guidelines

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.