Introduktion till IT och management, 7.5 hp

Introduction to IT and management, 7.5 credits

725A48

Huvudområde

Informatik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Ewa Braf

Kursansvarig

Ewa Braf

Studierektor eller motsvarande

Malin Granath
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7MIT IT och management, masterprogram 1 (HT 2020) 202035-202039 Svenska Linköping O

Huvudområde

Informatik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

  • Masterprogram i IT och management

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs behörighet till masterprogrammet i IT- och management eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna

  • beskriva, förklara och tillämpa grundläggande begrepp inom IT och management
  • analysera och beskriva olika roller i utvecklings- och designprocesser kopplade till IT och management
  • tillämpa och värdera principer för kollektiv problemlösning
  • uppvisa grundläggande förståelse för användning av IT-system i olika verksamheter och dess konsekvenser för organisering och ledning/styrning 
  • tillämpa metoder och IT-verktyg för modellering, som del av kollektiva problemlösnings- och beslutsprocesser i samband med IT- och verksamhetsutveckling.

Kursinnehåll

Kursen innehåller både praktiska och teoretiska moment. De praktiska momenten består av projekt- och rollspelsorienterat arbete, samt laborativt arbete kopplat till problemlösning och modellering. Kursens huvudsakliga innehåll rör: 

  • informatik (människa, teknik och organisation)
  • grundläggande begrepp kring IT-system som företeelse och som del av verksamhet
  • ledning/styrning av organisationer
  • förändringsarbete, problemlösning, design av verksamheter och IT

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen bedrivs i huvudsak i form av rollspels- och casebaserat projektarbete med laborativa inslag. Arbetsformer inkluderar även föreläsningar och seminarier/workshops. Till arbetsinsatsen hör att förbereda sig inför rollspel, föreläsningar, seminarier/workshops genom t.ex studier av litteratur och annat informationsmaterial, övningsuppgifter och presentationsuppgifter. Arbetet sker både individuellt och i grupp.

Examination

Skriftlig och muntlig examination samt aktivt deltagande i obligatoriska moment. Detaljerad information återfinns i kursinformationen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PROJ Projektuppgift 5.5 hp U, G, VG
UPG1 Individuell uppgift 3 hp U, G, VG
PRO1 Projektuppgift 4.5 hp U, G, VG
UPG2 Individuell uppgift 2 hp U, G, VG

Ordinarie litteratur

Artiklar

Novak, K. och Hall, C., Conflict negotiation guidelines in Policy Toolkit for Strengthening Health Sector Reform, LAC HSR. 2000

Fördjupningslitteratur

Kompendier

Goldkuhl, G. och Röstlinger, A. (2009), Argumentative Design – towards further grounding in Design Rationale. Institutionen för Eko-nomisk och Industriell utveckling, Linköpings Universitet.
Goldkuhl, G. och Röstlinger, A. (2017), Metod och modellering i verksamhetsutveckling. Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, Linköpings Universitet.
Goldkuhl, G. och Röstlinger, A. (2019), Digitala resurser i verksamheter. Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, Lin-köpings Universitet.
Goldkuhl, G. och Röstlinger, A. (2019), Metodisk verksamhetsutveckling - Tänkesätt och arbetssätt vid förändringsarbete. Institution-en för Ekonomisk och Industriell utveckling, Linköpings Universitet.

Kompletterande litteratur

Böcker

Flodén, J., (2018) Essentials of Information Systems. Second edition. Studentlitteratur, Lund.

ISBN: 9789144123486

Rekommenderad litteratur för grundläggande förståelse för systemutveckling.

Gustavsson, T. och Görling, S., (2019) Att arbeta med systemutveckling. Studentlitteratur, Lund.

ISBN: 9789144125206

Rekommenderad litteratur för grundläggande förståelse för systemutveckling.

Artiklar

Braf, E., Knowledge or Information - What makes the difference? in Liu, K. et al. [Eds.] Organizational Semiotics. Evolving a Science of Information Systems. Boston: Kluwer Academic Publishers. Also in Proceedings of Organisational Semiotics: Evolving a science of information systems, IFIP 8.1 Conference, Montreal. 2002

Fördjupningslitteratur

Buckingham Shum, S., Selvin, A. M., Sierhuis, M., Conklin, J., Haley, C. B. och Nuseibeh, B., Hypermedia Support for Argumentation-Based Rationale: 15 Years on from gIBIS and QOC in Dutoit A H, McCall R, Mistrík I, Paech B (2006) Rationale Management in Software Engineering, Springer Berlin. 2006

Fördjupningslitteratur

Fisher, R. och Ury, W., Getting To Yes Negotiating Agreement Without Giving In

Fördjupningslitteratur

Haddud, A. & McAllen, D., Digital Workplace Management: Exploring Aspects Related to Culture, Innovation, and Leadership In 2018 Proceedings of PICMET ´18: Technology Management for Interconnected World. 2018

Fördjupningslitteratur

Kompendier

Röstlinger, A. och Goldkuhl, G., Grafnotation för SIMM metodkomponenter, VITS, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet.

Fördjupningslitteratur

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.