Informatik som empiriskt fält och akademiskt ämne, 15 hp

Information Systems as Empirical Practice and Research Field, 15 credits

725A49

Huvudområde

Informatik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Fredrik Söderström

Kursansvarig

Fredrik Söderström

Studierektor eller motsvarande

Malin Granath
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7MIT IT och management, masterprogram 2 (VT 2021) 202114-202123 Svenska Linköping V

Huvudområde

Informatik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Masterprogram i IT och management

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp i något av huvudområdena:
  - Informatik
  - Företagsekonomi
  - Kognitionsvetenskap
  - Datavetenskap
  eller motsvarande
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: 

 • beskriva, diskutera och analysera centrala fenomen och problem inom informatikfältet
 • identifiera och fokusera relevanta empiriska frågor och metoder inom informatikfältet
 • kritiskt granska, problematisera och ta ställning till olika empiriska och teoretiska perspektiv på informationssystem

Kursinnehåll

I kursen behandlas informationssystem som empiriskt fält och akademiskt ämne, såsom 

 • Diskussioner om informatikfältets fokusområde och ämnesavgränsning
 • Förhållande mellan informationssystem som empiriska fenomen och teoretiskt begrepp
 • Utforskande av empiriska exempel på informationssystem och vanligt förekommande empiriska utmaningar
 • Problematisering och fördjupning av hur informationssystem kan avgränsas och studeras

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av seminarier och handledning. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 

Examination

Kursen examineras genom:

 • individuell skriftlig redovisning, betygsskala: UV
 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
 • individuell opponentskap, betygsskala: UG
 • individuell respondentskap, betygsskala: UG

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den individuellt skriftliga redovisningen.

Detaljerad information återfinns i studiehandledningen. 

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG1 Skriftlig redovisning 10 hp U, G, VG
OBL1 Obligatoriska seminarier 3 hp U, G
OPPO Opponentskap 1 hp U, G
RES1 Respondentskap 1 hp U, G

Artiklar

Kurslitteraturen består av forskningsartiklar

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.