Databaser och datamodellering, 7.5 hp

Databases and Data Modelling, 7.5 credits

725G28

Huvudområde

Informatik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Fredrik Söderström

Kursansvarig

Fredrik Söderström

Studierektor eller motsvarande

Malin Granath
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF
F7KSY Kandidatprogrammet i systemvetenskap 3 (HT 2019) 201944-202003 2+4 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Informatik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Kandidatprogrammet i systemvetenskap

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå samt den behörighet som krävs för antagning till kandidatprogrammet i systemvetenskap.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

Kunskapsmål

 • beskriva begrepp som avser databaser, databashanterare, datamodellering och datas olika egenskaper
 • redogöra för design och implementering av databaser i databashanteringssystem
 • redogöra för grundläggande kommandon i ett databasfrågespråk

Färdighetsmål

 • analysera, modellera, designa och implementera en relationsdatabas baserat på definierade krav och regler
 • implementera en databasdesign i ett databashanteringssystem på ett relevant sätt
 • presentera och värdera genomförd databasdesign med hjälp av ett databasfrågespråk

Kursinnehåll

Kursens huvudsakliga innehåll är:

 • Databaser och databashanterare med huvudsakligt fokus på relationsdatabaser
 • Designprocessen
  • Konceptuell design - dataanalys och datamodellering (ER-modellering)
  • Logisk design – relationsmodellen och relationsscheman
  • Fysisk design – implementering i ett utvalt databashanteringssystem
 • Normalformer och normalisering
 • Grunderna i databasfrågespråket SQL
 • Introduktion till lagrade procedurer (stored procedures) och triggers
 • Översiktligt om säkerhet och transaktioner i databaser

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består huvudsakligen av laborativa uppgifter, föreläsningar, workshops och handledningar. Kursen har ett tydligt studentcentrerat perspektiv med särskilt fokus på aktiva lärsituationer. Till den studerandes arbetsinsats hör att aktivt förbereda sig inför dessa tillfällen genom inläsning av litteratur samt i förekommande fall genomförande av förberedande uppgifter. Arbetet genomförs individuellt och i grupp.

Examination

Examinationen består av tre moment; skriftlig examination av två laborativa uppgifter och en skriftlig tentamen. Därutöver tillkommer aktivt deltagande i obligatoriska moment. Detaljerad information återfinns i kursinformationen/studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TENT Tentamen 1.5 hp U, G, VG
MODL Modellering 3 hp U, G, VG
IMPL Implementation 3 hp U, G, VG

Böcker

Padron-McCarthy, Thomas, Risch, Tore, (2005) Databasteknik Lund : Studentlitteratur, 2005

ISBN: 9144044496, 9789144044491

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.