Kandidatuppsats i informatik, 15 hp

Bachelor Thesis in Information Systems, 15 credits

725G36

Huvudområde

Informatik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Johanna Sefyrin, Ida Lindgren, Fredrik Söderström, Tommy Wedlund, Siri Wassrin, Björn Johansson

Kursansvarig

Johanna Sefyrin

Studierektor eller motsvarande

Malin Granath
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KSY Kandidatprogrammet i systemvetenskap 6 (VT 2021) 202109-202118 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Informatik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Kandidatprogrammet i systemvetenskap

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs särskild behörighet samt uppfyllda tröskelregler enligt utbildningsplanen

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • utforma och genomföra ett självständigt arbete vilande på vetenskapliga ideal
 • medvetet välja och på ett grundläggande sätt anpassa och utveckla relevant ansats, metod och teori inom informatik
 • sätta det fokuserade arbetet i ett ämnes- och kunskapsmässigt sammanhang
 • föra teoretiskt och metodmässigt välgrundade resonemang om, inom informatikämnet väsentliga fenomen som IT, informationssystem, verksamhet och/eller organisation
 • kritiskt reflektera över sitt eget perspektiv på fenomen, perspektiv, teorier, ansatser, metoder och tekniker som är väsentliga inom informatiken och som kommit till uttryck i det självständiga arbetet
 • uttrycka och reflektera över praktiska och teoretiska implikationer av genomfört arbete
 • på ett välgrundat och konstruktivt sätt opponera på andra vetenskapliga arbeten
 • ha en utvecklad förmåga att uttrycka sig professionellt och trovärdigt muntligen och skriftligen.

Kursinnehåll

Inom kursen planerar och genomför studenter ett samlat arbete inom ett valt delområde inom informatik. Detta arbete genomförs på ett självständigt sätt och innehåller väsentliga element av att välja en inriktning, syfte/frågor och ändamålsenliga teorier, eventuell empiri, perspektiv, ansatser, metoder och tekniker samt att kunna reflektera över den process och den produkt som realiseras i kunskapsutvecklingen. Arbetet stöds av introducerande och återkommande seminarier samt löpande handledning. Att argumentera för vald inriktning och ansats, muntligen och skriftligen är också centralt i kursen. Kursen innehåller också granskning av andra studenters arbeten och opposition på andra arbeten.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och handledning.
Till arbetsinsatsen hör att förbereda sig för föreläsningar, seminarier och handledning genom inläsning av litteratur, skrivande av egen text och i förekommande fall att granska andra kursdeltagares rapporter. Kursen kan ges på engelska.

Examination

Examinationen är skriftlig:

 • förfinade planeringsrapporter
 • uppsatsmanus och muntlig, genom
  • presentation på seminarier av den egna uppsatsen
  • opposition på andra uppsatser.

Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Vad gäller regler för seminarier, PM etc se vidare dokumentet: "Specificering av regler för obligatorisk närvaro och komplettering" (LIU IEI-2012-00161).

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPS2 Uppsats II 7 hp U, G, VG
UPS1 Uppsats I 5 hp U, G
SEMI Seminarier 1 hp U, G
PRES Presentation och försvar 0.5 hp U, G
OPPO Opponering 0.5 hp U, G
INLE Inledning 1 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.