Praktik - IT och verksamhet, 15 hp

Practical Training - Information Technology and Business, 15 credits

725G44

Huvudområde

Informatik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Malin Granath

Kursansvarig

Malin Granath

Studierektor eller motsvarande

Malin Granath
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KSY Kandidatprogrammet i systemvetenskap (Management och verksamhetsutveckling) 5 (HT 2020) 202034-202103 Svenska Linköping, Valla V
F7KSY Kandidatprogrammet i systemvetenskap (Systemutveckling) 5 (HT 2020) 202034-202103 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Informatik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i systemvetenskap

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den särskilda behörigheten som krävs för antagning till programmet är uppfylld.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • illustrera, förklara och ge exempel på IT-relatert arbete och IT:s olika roller i en verksamhet
  • tillämpa och visa ett kritiskt och vetenskapligt förankrat förhållningssätt vid analys och värdering av i praktiken utvalda fenomen
  • identifiera, beskriva, analysera och värdera roller och aktörer i praktiken
  • identifiera, beskriva, analysera och värdera arbetsformer. metoder och modeller i praktiken.

Kursinnehåll

Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment. De praktiska momenten består av att studenten under en sammanhängande tidsperiod, minst omfattande 50 procent av kursens arbetsvolym, förlägger sin tid till en extern organisation (kallad verksamhet nedan) för att medverka i arbetet med icke trivial uppgift. Detta är att se som en form av verksamhetsförlagd praktik där studenten får en god möjlighet att omsätta och pröva sina teoretiska kunskaper i praktiken och samtidigt ta intryck av praktiken och relationen mellan teori och praktik. Aspekter av praktiken dokumenteras i tematiserade PM och en slutrapport, vilka seminariebehandlas och relateras till ändamålsenlig teori inom ämnet.

Kursens huvudsakliga innehåll är:

  • Närvaro och deltagande i en extern verksamhets hantering av IT och verksamhet i syfte att skapa en förståelse för kommande profession
  • att under handledning från såväl aktuell verksamhet som lärosätet på ett självständigt och ansvarsfullt sätt dokumentera erfarenheter och genom ett reflekterande förhållningssätt analysera dessa i PM och i en rapport i relation till utbildningens innehåll och vetenskaplig litteratur.

Såväl aktuell verksamhet som uppgifter relevanta för utbildningen som studenten skall medverka i skall godkännas av examinerande lärare.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av aktivt deltagande vid seminarier, verksamhetsförlagd praktik samt enskilt arbete. Till kursens seminarier skall den studerande författa och lämna in skriftliga arbeten. Till arbetsinsatsen hör även att den studerande skall förbereda sig inför seminarier genom inläsning av litteratur/teori, samt genom granskning av andra kursdeltagares arbeten. Obligatoriska moment: deltagande vid seminarier.

Examination

Skriftlig examination i form av PM och en praktikrapport. Den skriftliga examinationen seminariebehandlas. För godkänt betyg krävs även att handledaren på arbetsplatsen vid praktikperiodens slut skriver ett intyg om fullgjord praktik. 

Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
RAPO Rapport 5 hp U, G, VG
PROM Promemoria 5 hp U, G
INTY Intyg praktik 5 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.