Samhällets digitalisering, 7.5 hp

The digitization of society, 7.5 credits

725G86

Huvudområde

Informatik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Johanna Sefyrin

Kursansvarig

Johanna Sefyrin

Studierektor eller motsvarande

Malin Granath
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KSY Kandidatprogrammet i systemvetenskap 4 (VT 2020) 202004-202008 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Informatik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i systemvetenskap

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet samt den behörighet som krävs för antagning till programmet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- diskutera samhällets digitalisering grundad i såväl praktiska som teoretiska insikter
- utveckla en teknisk interaktiv digital tjänsteprototyp som svarar mot någon av digitaliseringens utmaningar
- redogöra för förutsättningar för och effekter av digitaliseringen av samhället, ur ett tekniskt såväl som ett organisatoriskt och samhälleligt perspektiv
- problematisera olika aspekter av samhällets digitalisering som fenomen.

Kursinnehåll

Kursen innehåller både praktiska och teoretiska moment. De praktiska momenten består av projektorienterat och laborativt arbete i form av utveckling av en teknisk interaktiv digital tjänsteprototyp. 

Kursens huvudsakliga innehåll är:
- Samhällets digitalisering med avstamp i IT-historia relaterat till samhällsnivå, verksamhetsnivå och individnivå
- Arbetssätt för behovsorienterad utveckling av digitala tjänster genom exempelvis modellering och prototyping
- Olika angreppssätt för design och utveckling av digitala tjänster
- Forskning om olika aspekter av samhällets digitalisering
- Förutsättningar för, effekter av samt utmaningar med digitaliseringen på olika nivåer

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar, aktivt deltagande i seminarier, handledning och studentstyrt arbete (inklusive utveckling av teknisk prototyp). Arbetet sker enskilt och i grupp. I grupparbetet ska en prototyp av en digital tjänst tas fram. Vissa moment är obligatoriska. Till arbetsinsatsen hör att förbereda sig inför föreläsningar, seminarier, grupparbetet och handledning, genom inläsning av litteratur och i förekommande fall att granska andra kursdeltagares arbeten.

Examination

Skriftlig examination sant aktivt deltagande i obligatoriska moment. Aktivt deltagande vid seminarier. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
IND1 Individuell uppgift 3.5 hp U, G, VG
PRO1 Gruppuppgift 4 hp U, G
PROJ Gruppuppgift 4 hp U, G, VG

Ordinarie litteratur

Böcker

Cöster, Mathias, Westelius, Alf, (2016) Digitalisering 1. uppl. Stockholm : Liber, 2016

ISBN: 9789147112227, 9147112220

Kompletterande litteratur

Böcker

Brynjolfsson, Erik, McAfee, Andrew, Nordqvist, Joel, (2015) Den andra maskinåldern : arbete, utveckling och välstånd i en tid av lysande teknologi Göteborg : Daidalos, 2015

ISBN: 9789171734532

Boken är ej obligatorisk.

Vetenskapliga artiklar tillkommer som kurslitteratur på kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.