Systemvetares profession: människa, teknik och organisation, 7.5 hp

Systems Analyst as a profession: man, technology and organisation, 7.5 credits

725G89

Huvudområde

Informatik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Tommy Wedlund

Kursansvarig

Tommy Wedlund

Studierektor eller motsvarande

Malin Granath
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7KSY Kandidatprogrammet i systemvetenskap 6 (VT 2021) 202119-202123 Svenska Linköping O

Huvudområde

Informatik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i systemvetenskap

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet samt den behörighet som krävs för antagning till programmet. 

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- beskriva, exemplifiera och problematisera systemvetare som profession
- beskriva, illustrera och värdera den egna kompetensprofilen 
- illustrera en holistisk syn på relationen mellan IT och verksamhet
- tillämpa, analysera och värdera sammansatta utmaningar och möjligheter inom informatikområdet

Kursinnehåll

Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment som syftar till att fördjupa den studerandes kunskaper om utveckling och användning av IT i olika sammanhang. Stort fokus ligger på att se systemvetares möjliga roller kopplat till IT, samt att se IT ur olika teoretiska och praktiska perspektiv. De 
praktiska momenten består av casebaserat arbete som syftar till att tillämpa teoretiska och praktiska kunskaper i relation till IT-relaterade casebeskrivningar. Kursen innehåller även moment som syftar till att den studerande ska reflektera kring sitt eget lärande, sin kompetensprofil, och möjliga roller i ett kommande arbetsliv.

Kursens huvudsakliga innehåll rör:
-    Systemvetare som profession (ex. olika roller och ansvar, etiska förhållningsätt, värderingar, hållbarhetsperspektiv).
-    Kartläggning och sammanställning av egen kompetens och kompetensprofil.
-    Tillämpning av tidigare kunskaper, samt inläsning av fördjupande kunskaper rörande etiska dilemman och hållbarhetsfrågor, för att förstå och analysera IT-relaterade problem i praktiken.
-    Holistisk syn på IT och verksamhet för att förstå sammansatta IT-relaterade problem och förslå lämpliga lösningar till dessa. 

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar, aktivt deltagande i workshops, handledning och studentstyrt arbete i grupp och enskilt. Vissa moment är obligatoriska. Till arbetsinsatsen hör att förbereda sig för workshops, grupparbeten och handledning genom inläsning av litteratur och i förekommande fall att granska andrakursdeltagares arbeten. 

Examination

Skriftlig och muntlig examination, samt aktiv medverkan i obligatoriska moment. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PORT Portfolio 3 hp U, G
INDU Individuell uppgift 1.5 hp U, G
CASE Case 3 hp U, G

Kompletterande litteratur

Böcker

(2013) Agile extension to the BABOK guide, version 1.0. [Elektronisk resurs] Version 1.0. Toronto, Ont. : International Institute of Business Analysis, c2013

ISBN: 9781927584002

Denna litteratur finns att ladda ner i elektronisk form via Books 24x7.

(2015) BABOK : a guide to the Business Analysis Body of Knowledge. [Elektronisk resurs] Version 3. [Toronto] : International Institute of Business Analysis, 2015.

ISBN: 9781927584026, 9781927584033

Denna litteratur finns att ladda ner i elektronisk form via Books 24x7.

(2011) Developing a business case. [Elektronisk resurs] : expert solutions to everyday challenges Boston, Mass. : Harvard Business Review Press, c2011

ISBN: 9781422129760

Denna litteratur finns att ladda ner i elektronisk form via Books 24x7.

Boyd, Brewster, (2009) Hybrid organizations. [Elektronisk resurs] : new business models for environmental leadership Sheffield, U.K. : Greenleaf Pub., c2009

ISBN: 9781906093273

Denna litteratur finns att ladda ner i elektronisk form via Books 24x7.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.