Objektorienterad programmering i Java, 7.5 hp

Object Oriented Programming in Java, 7.5 credits

725G90

Huvudområde

Informatik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Torbjörn Jonsson

Kursansvarig

Erik Nilsson

Studierektor eller motsvarande

Ahmed Rezine
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KSY Kandidatprogrammet i systemvetenskap 2 (VT 2019) 201904-201912 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Informatik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i systemvetenskap

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till kandidatprogrammet i systemvetenskap och har genomgått en grundkurs i programmering. 

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna 
- redogöra för och tillämpa grundläggande kunskaper inom: Java-syntax, objektorienterad programmering, 
- göra grafiska användargränssnitt och arbeta i ett programmeringsprojekt.

Kursinnehåll

I kursen behandlas huvudsakligen java och objektorientering. Kursen är uppdelad i två delar, den första delen består av en föreläsningsserie och laborationer. Den andra delen består av ett programmeringsprojekt.

Föreläsnings/labserien behandlar följande delar:
- Grundläggande Java-syntax med Ada som utgångspunkt.
- Klasser, Synlighet, konstruktorer, arv, polymorfi, gränssnitt.
- Objektorienterad design och analys.
- Enklare grafiska användargränssnitt.
- Inbyggda moduler (bl.a. filhantering) i Java.
- Undantagshantering.

Programmeringsprojekt innefattar följande delar:
 - Dokumentskrivning (enklare kravspecifikation, enklare designdokument samt ett reflektionsdokument) i samband med projektet.
- Utförande av programmeringsprojekt  (i par eller något större grupper) där studenterna gör ett enklare grafiskt spel.
- Versionshantering med ett modernt versionshanteringsverktyg

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar, lektioner och laborationer samt ett projektarbete. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom laborationsuppgifter och projektarbete samt en datorbaserad tenta. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Vad gäller regler för seminarier, PM etc se vidare i dokumentet "Specificering av regler för obligatorisk närvaro och komplettering" (LIU IEI-2012-00161).

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för datavetenskap

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Kompletterande litteratur

Böcker

Holm, Per, (2007) Objektorienterad programmering och Java 3. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2007

ISBN: 9789144048307

Skansholm, Jan, (2014) Java direkt : med swing 8. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2014

ISBN: 9789144104317

Skansholm, Jan, (2013) Java direkt med Swing 7. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2013

ISBN: 9789144089737

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.