Verksamhetsutveckling och digitalisering, 7.5 hp

Organisational development and digitalization, 7.5 credits

725G94

Huvudområde

Informatik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Johanna Sefyrin

Kursansvarig

Johanna Sefyrin

Studierektor eller motsvarande

Malin Granath
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7KSY Kandidatprogrammet i systemvetenskap (Management och verksamhetsutveckling) 3 (HT 2019) 201934-201943 Svenska Linköping O

Huvudområde

Informatik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i systemvetenskap

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet samt den behörighet 
som krävs för antagning till kandidatprogrammet i systemvetenskap.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för organisationsteoretiska perspektiv, samt digitaliseringens roll i samtida organisationer.
- identifiera, diskutera och värdera möjligheter och utmaningar vid digitalisering och verksamhetsutveckling.
- jämföra och värdera olika aktörers roller och ansvar vid digitalisering och verksamhetsutveckling.
- redogöra för grundläggande ansatser och perspektiv för digitalisering och 
förändringsledning.
- redogöra för grundläggande begrepp för styrning och ledning av digitalisering.

Kursinnehåll

Kursen behandlar:
- Verksamhetsutveckling och digitaliseringens roll i verksamhetsutveckling 
- IT som drivkraft för verksamhetsutveckling, 
- Verksamhetsutveckling som drivkraft för IT-utveckling, 
- Inkrementell utveckling kontra mer revolutionär utveckling.
- Fördjupade kunskaper i organisationsteori, ex sociotekniska perspektiv på digitalisering och verksamhetsutveckling.
- Roller, ansvar och aktörer vid digitalisering och verksamhetsutveckling, inklusive konsulttjänster (såsom sourcing och molntjänster).
- Styrning och ledning av digitalisering (ex. IT governance).
- Verksamhetsanalys och konsekvenser av digitalisering och verksamhetsutveckling (önskade och oönskade).
- Förändringsledning och motstånd vid digitalisering.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och handledning. Till arbetsinsatsen hör att förbereda sig för föreläsningar, seminarier, gruppövningar och handledning genom inläsning av litteratur och i förekommande fall att granska andra kursdeltagares rapporter. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Skriftlig och muntlig examination samt aktivt deltagande i obligatoriska moment. Aktivt deltagande vid seminarier och gruppövningar. Detaljerad information återfinns i kursinformationen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PROJ Projektuppgift 3.5 hp U, G, VG
INDU Individuell uppgift 1.5 hp U, G
HEMT Hemtentamen 2.5 hp U, G, VG

Böcker

Börnfelt, Per-Ola, (2017) Arbetsorganisation i praktiken : en kritisk introduktion till arbetsorganisationsteori Andra upplagan Lund : Studentlitteratur, [2017]

ISBN: 9789144118529

Senior, Barbara, Swailes, Stephen, (2016) Organizational change Fifth Edition Harlow : Pearson, 2016

ISBN: 9781292063836, 9781292063850, 9781292063867

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.