Introduktion till informatik - människa, teknik, organisation, 7.5 hp

Introduction to Information Systems – human, technology, organization, 7.5 credits

725G96

Huvudområde

Informatik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Malin Granath

Kursansvarig

Malin Granath

Studierektor eller motsvarande

Malin Granath
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7KSY Kandidatprogrammet i systemvetenskap 1 (HT 2018) 201834-201839 Svenska Linköping O

Huvudområde

Informatik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i systemvetenskap

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet samt den särskilda behörighet som krävs för att bli antagen till kandidatprogrogrammet i systemvetenskap. 

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • beskriva och med ett vetenskapligt förhållningssätt reflektera över centrala begrepp inom informatikämnet
  • kritiskt och med ett vetenskapligt förhållningssätt reflektera över sitt eget lärande
  • välja och motivera perspektiv och modeller samt tillämpa dessa för att analysera samspelet mellan människa, teknik och organisation
  • tillämpa IT-stöd för att illustrera modeller
  • genomföra en ändamålsenlig skriftlig och muntlig presentation och opponering med hjälp av IT-stöd.

Kursinnehåll

Kursen behandlar:

  • grundläggande begrepp och perspektiv med relevans för fortsatta studier inom informatikämnet såsom information, verksamhet, informationssystem, kommunikation, IT-system, systemutveckling, modellering.
  • tekniska färdigheter avseende att tillämpa IT-stöd för att illustrera modeller samt genomföra presentationer 
  • teori om och analys av lärande i samband med universitetsstudier
  • praktiska övningar i rapportskrivning, argumentation, presentation och opposition. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, handledning och seminarier. Arbetet sker både individuellt och i grupp. Till arbetsinsatsen hör att förbereda sig för föreläsningar, lektioner och seminarier genom inläsning av litteratur och genomförande av kursuppgifter. Utöver lärarledd undervisning ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Skriftlig och muntlig examination samt aktivt deltagande i obligatoriska moment. Detaljerad information återfinns i kursinformationen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Böcker

Beynon-Davies, Paul, Galliers, Robert, Sauer, Chris, (2013) Business information systems 2. ed. New York : Palgrave Macmillan, 2013

ISBN: 9781137265807

Jansson, Anita, (2017) Verksamhetsarkitektur : strategi och praktik för effektivare företag 1. uppl. Stockholm : Sanoma Utbildning, 2017

ISBN: 9789152346358

Söderström, Jonas, (2015) Jävla skitsystem! : hur en usel digital arbetsmiljö stressar oss på jobbet - och hur vi kan ta tillbaka kontrollen Utök. och rev. utg. Stockholm : Karneval, 2015

ISBN: 9789187207525

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.