Datastrukturer och algoritmer, 7.5 hp

Data Structures and Algorithms, 7.5 credits

725G97

Huvudområde

Informatik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Erik Nilsson

Kursansvarig

Magnus Nielsen

Studierektor eller motsvarande

Ola Leifler
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF
F7MIT IT och management, masterprogram (Master) 3 (HT 2020) 202036-202044 3 Svenska Linköping, Valla V
F7KSY Kandidatprogrammet i systemvetenskap 5 (HT 2020) 202036-202044 3 Svenska Linköping, Valla V
F7KSY Systemvetenskap, kandidatprogram (Systemutveckling) 3 (HT 2020) 202036-202044 3 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Informatik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i systemvetenskap
  • Masterprogram i IT och management

Förkunskapskrav

 För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet samt den behörighet som krävs för antagning till kandidatprogrammet i systemvetenskap

Lärandemål

 Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

- analysera tids- och rumskomplexitet hos iterativa och enkla rekursiva algoritmer.
- redogöra för och använda de vanligaste abstrakta datatyperna och sorteringsalgoritmerna.
- implementera de vanligaste abstrakta datatyperna med olika datastrukturer och algoritmer.
- beskriva etablerade metoder för design (och analys) av algoritmer i allmänhet.

Kursinnehåll

Kursens syfte är att ge studenten verktyg att självständigt kunna konstruera datorprogram som effektivt utnyttjar tid och minne.

Kursen behandlar:

- Grundläggande begrepp
- Matematiska grunder för algoritmanalys
- Grundläggande abstrakta datatyper och datastrukturer såsom listor, stackar, köer, sökträd, hashtabeller och grafer.
- Resursanalys av algoritmer
- Sortering och urval
- Paradigmer för design av algoritmer 

Undervisnings- och arbetsformer

Kursens undervisningsformer består av föreläsningar, lektioner och datorbaserade laborationer. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom datorlaborationer samt datortentamen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen på kurshemsidan.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
DAT1 Datortentamen 2 hp U, G, VG
LAB1 Laborationskurs 3.5 hp U, G
UPG1 Frivillig uppgift 0 hp U, G
UPG2 Datorbaserade inlämningsuppgifter 2 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.