Perspektiv på säkerhet och IT, 7.5 hp

Perspectives on Security and IT, 7.5 credits

725G98

Huvudområde

Informatik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Cory Robinson

Kursansvarig

Cory Robinson

Studierektor eller motsvarande

Malin Granath
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KSY Kandidatprogrammet i systemvetenskap 4 (VT 2020) 202019-202023 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Informatik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

 • Kandidatprogrammet i systemvetenskap

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet samt den behörighet som krävs för antagning till kandidatprogrammet i systemvetenskap.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • beskriva och förklara grundläggande definitioner och begrepp samt säkerhetsprinciper inom informationssystem från både ett tekniskt och ett verksamhetsperspektiv
 • identifiera och analysera säkerhetsrisker, sårbarheter och problemområden för informationssystem ur ett tekniskt, socialt, organisatoriskt samt samhälleligt perspektiv
 • analysera, värdera och problematisera säkerhetslösningar och dess möjliga konsekvenser från olika perspektiv

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på verksamhetsinriktad informationssäkerhet och belyser därmed informationssäkerhet ur ett tekniskt, socialt, organisatoriskt och samhälleligt perspektiv.
Kursens huvudsakliga innehåll är:

 • Grundläggande definitioner, begrepp och perspektiv på säkerhet och IT
 • Sårbarheter i informationssystem och grundläggande säkerhetsprinciper
 • Säkerhet ur ett tekniskt perspektiv, ex. säkerhetshöjande tekniker, skadlig programvara, etc.
 • Säkerhet ur ett socialt perspektiv, ex. individers förhållningssätt till säkerhet, integritet, regler och förtroende
 • Säkerhet ur ett organisations- och ledningsperspektiv, ex. legala och juridiska aspekter, rutiner, ansvar, skyddsklassning av data/information, policies och strategier
 • Säkerhet ur ett samhälleligt och etiskt perspektiv, ex. konsekvenser av risker och sårbarheter i informationssystem för samhället
 • Laborativt arbete med säkerhetsvärdering, ex. risk- och sårbarhetsanalyser

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, workshops och laborationer. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Individuell uppgift samt projektuppgift som redovisas muntligt och skriftligt. Aktivt deltagande vid seminarier. Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPPG Caseanalyser 3.5 hp U, G, VG
PRO1 Projektuppgift 4 hp U, G

Ordinarie litteratur

Böcker

Hallberg, Jonas, (2017) Informationssäkerhet och organisationskultur Upplaga 1 Lund : Studentlitteratur AB, [2017]

ISBN: 9789144121406

Kompletterande litteratur

Artiklar

Vetenskapliga artiklar tillkommer som kurslitteratur i kursen

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.