Hållbara IT-projekt och IT-förvaltning, 15 hp

Sustainable IT-projects and IT-Governance, 15 credits

725G99

Huvudområde

Informatik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Tommy Wedlund

Kursansvarig

Tommy Wedlund

Studierektor eller motsvarande

Malin Granath
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KSY Kandidatprogrammet i systemvetenskap 4 (VT 2020) 202009-202018 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Informatik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Kandidatprogrammet i systemvetenskap

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till kandidatprogrammet i systemvetenskap.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • beskriva, exemplifiera och problematisera hållbara agila genomförandestrategier för IT-projekt,
 • organisera hållbara agila IT-projekt med stöd av agila projektledningstekniker,
 • använda agila projektledningsverktyg för att kunna hantera projekt, program samt portfölj för olika typer av IT-projekt,
 • redogöra för och värdera ramverk, modeller och processer för IT Service Management,
 • beskriva, exemplifiera och problematisera kring hållbar IT Service Management i en organisation,
 • organisera en övergångsarena mellan projektorganisation och förvaltningsorganisation,
 • lösa enklare juridiska frågor i IT-projekt,
 • avgöra när juridisk expertis bör rådfrågas i IT-projekt.

Kursinnehåll

Den studerande skall förvärva en helhetsförståelse avseende övergångsarenan mellan olika typer av projektorganisationer och förvaltningsorganisation.

Kursen består av fem moment:

 • Organisation av IT-projekt med stöd av hållbar agil projektledning
 • IT-stöd för projektledning, laborationer med användning av agila projektplaneringsverktyg
 • Övergång mellan projektorganisation och förvaltningsorganisation
 • IT Service Management – ramverk och processer
 • IT-rätt

Kursen är tillämpnings- och projektorienterad. Praktikfall kommer att användas under kursens genomförande. Den studerande förväntas tillägna sig kunskap genom teori och praktiska övningar som laborationer och workshops.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, laborationer med IT-stöd för projektledning, gruppövningar, workshops samt handledning. Utöver detta skall studentens komma väl förberedda till alla undervisningsmoment. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Examination i kursen sker både individuellt i form av skriftlig tentamen och inlämningsuppgifter och i grupp i form av projektarbete och laborationer. Därutöver tillkommer aktivt deltagande i obligatoriska seminarium. Detaljerad information återfinns i kursinformationen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TEN2 Tentamen IT-rätt 3 hp U, G, VG
TEN1 Tentamen IT Service Management 3 hp U, G, VG
PROJ Projektuppgift 3 hp U, G
LABB Laboration 3 hp U, G
INDU Individuell uppgift 3 hp U, G, VG

Kompletterande litteratur

Böcker

(2017) A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide) / Project Management Institute Sixth edition. Newtown Square, PA : Project Management Institute, 2017.

ISBN: 9781628251845

Även tillgänglig som e-bok

(2017) Agile practice guide Newton Square, Pennsylvania : Project Management Institute, Inc., [2017]

ISBN: 9781628251999, 1628251999

Även tillgänglig som e-bok

Ekbom, Thomas, (2016) Människan, brottet, följderna : [kriminalitet och kriminalvård i Sverige 8., [rev.] uppl. Stockholm : Natur & kultur, 2016

ISBN: 9789127145665

Råstock, Pelle, (2015) Att leverera IT-tjänster: Hur du får ITIL att fungera

ISBN: 9789198157017

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.