Samhällets digitalisering, 7.5 hp

The Digitization of Society, 7.5 credits

725G86

Huvudområde

Informatik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Johanna Sefyrin

Kursansvarig

Johanna Sefyrin

Studierektor eller motsvarande

Truls Löfstedt
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7KSY Systemvetenskap, kandidatprogram (Management och verksamhetsutveckling) 4 (VT 2023) 202304-202308 Svenska Linköping O
F7KSY Systemvetenskap, kandidatprogram (Systemutveckling) 4 (VT 2023) 202304-202308 Svenska Linköping O

Huvudområde

Informatik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

 • Kandidatprogrammet i systemvetenskap

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • diskutera samhällets digitalisering grundad i såväl praktiska som teoretiska insikter
 • utveckla en teknisk interaktiv digital tjänsteprototyp som svarar mot någon av digitaliseringens utmaningar
 • redogöra för förutsättningar för och effekter av digitaliseringen av samhället, ur ett tekniskt såväl som ett organisatoriskt och samhälleligt perspektiv
 • problematisera olika aspekter av samhällets digitalisering med fokus på etik, jämställdhet och hållbarhet
 • göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter relaterat till samhällets digitalisering
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används

Kursinnehåll

I kursen ingår både praktiska och teoretiska moment. De praktiska momenten består av projektorienterat och laborativt arbete i form av utveckling av en teknisk interaktiv digital tjänsteprototyp. 

Kursens huvudsakliga innehåll är:

 • Samhällets digitalisering med avstamp i IT-historia relaterat till samhällsnivå, verksamhetsnivå och individnivå
 • Utmaningar med samhällets digitalisering kopplat till vetenskap, etik, jämställdhet och hållbarhet
 • Arbetssätt för behovsorienterad utveckling av digitala tjänster genom exempelvis modellering och prototyping
 • Olika angreppssätt för design och utveckling av digitala tjänster
 • Forskning om olika aspekter av samhällets digitalisering
 • Förutsättningar för, effekter av samt utmaningar med digitaliseringen på olika nivåer
 • Olika kunskapsrelaterade ansatsers konsekvenser för samhällets digitalisering (kunskapens roll i samhället och människors ansvar för hur den används)

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, handledning och praktiskt arbete. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Examinationen sker genom:

 • individuell skriftlig uppgift, betygsskala: UV
 • gruppuppgift, betygsskala: UV
 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG

För Godkänt slutbetyg krävs minst Godkänd på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på individuell skriftlig uppgift samt gruppuppgift.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
IND1 Individuell uppgift 3.5 hp U, G, VG
PROJ Gruppuppgift 4 hp U, G, VG

Ordinarie litteratur

Böcker

Wachter-Boettcher, Sara, (2017) Technically wrong : sexist apps, biased algorithms, and other threats of toxic tech. New York, NY : W.W. Norton & Company, [2017]

ISBN: 9780393634631, 9780393356045

Kompletterande litteratur

Böcker

Cöster, Mathias, Westelius, Alf, (2016) Digitalisering 1. uppl. Stockholm : Liber, 2016

ISBN: 9789147112227, 9147112220

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.