Verksamhetsutveckling och digitalisering, 7.5 hp

Organisational Development and Digitalization, 7.5 credits

725G94

Huvudområde

Informatik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Johanna Sefyrin

Kursansvarig

Johanna Sefyrin

Studierektor eller motsvarande

Truls Löfstedt
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7KSY Systemvetenskap, kandidatprogram (Management och verksamhetsutveckling) 3 (HT 2023) 202334-202343 Svenska Linköping O

Huvudområde

Informatik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

 • Kandidatprogrammet i systemvetenskap

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för organisationsteoretiska perspektiv, samt digitaliseringens roll i samtida organisationer
 • identifiera, diskutera och värdera möjligheter och utmaningar vid digitalisering och verksamhetsutveckling
 • jämföra och värdera olika aktörers roller och ansvar vid digitalisering och verksamhetsutveckling, kopplat till makt, etik, jämställdhet och hållbarhet
 • redogöra för grundläggande ansatser och perspektiv för digitalisering och verksamhetsutveckling
 • redogöra för grundläggande begrepp för styrning och ledning av digitalisering
 • göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter relaterat till verksamhetsutveckling och digitalisering
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används i relation till verksamhetsutveckling och digitalisering

Kursinnehåll

I kursen behandlas 

 • verksamhetsutveckling och digitaliseringens roll i verksamhetsutveckling, 
 • vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter vid verksamhetsutveckling och digitalisering, 
 • olika kunskapsrelaterade ansatsers konsekvenser för verksamhetsutveckling och digitalisering (kunskapens roll i samhället och människors ansvar för hur den används), 
 • IT som drivkraft för verksamhetsutveckling, 
 • verksamhetsutveckling som drivkraft för IT-utveckling, 
 • roller, ansvar och aktörer vid digitalisering och verksamhetsutveckling,
 • styrning och ledning av digitalisering, 
 • verksamhetsanalys och konsekvenser av digitalisering och verksamhetsutveckling,
 • förändringsledning och motstånd vid digitalisering, 
 • makt, etik, jämställdhet och hållbarhet relaterat till verksamhetsutveckling och digitalisering. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och handledning. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Examination sker genom:

 • individuell skriftlig uppgift, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig uppgift, betygsskala UV
 • gruppvis projektuppgift, betygsskala UV

För Godkänt slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den individuella skriftliga uppgiften som kan ge VG samt projektuppgiften.


Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PROJ Projektuppgift 3.5 hp U, G, VG
IND1 Individuell uppgift 1.5 hp U, G
IND2 Individuell uppgift 2.5 hp U, G, VG

Ordinarie litteratur

Böcker

Plesner, Ursula, Husted, Emil, (2020) Digital organizing Macmillan International Higher Education & Red Globe Press, London

Kompletterande litteratur

Böcker

Börnfelt, Per-Ola, (2017) Arbetsorganisation i praktiken : en kritisk introduktion till arbetsorganisationsteori Andra upplagan Lund : Studentlitteratur, [2017]

ISBN: 9789144118529

Referenslitteratur

Senior, Barbara, Swailes, Stephen, (2016) Organizational change Fifth Edition Harlow : Pearson, 2016

ISBN: 9781292063836, 9781292063850, 9781292063867

Referenslitteratur

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.