Datastrukturer och algoritmer, 7.5 hp

Data Structures and Algorithms, 7.5 credits

725G97

Huvudområde

Informatik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Filip Strömbäck

Kursansvarig

Magnus Nielsen

Studierektor eller motsvarande

Klas Arvidsson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7MIT IT och management, masterprogram (Master) 3 (HT 2022) 202235-202243 Svenska Linköping V
F7KSY Systemvetenskap, kandidatprogram (Systemutveckling) 3 (HT 2022) 202235-202243 Svenska Linköping O

Huvudområde

Informatik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i systemvetenskap
  • Masterprogram i IT och management

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B

Lärandemål

 Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • analysera tids- och rumskomplexitet hos iterativa och enkla rekursiva algoritmer
  • redogöra för och använda de vanligaste abstrakta datatyperna och sorteringsalgoritmerna
  • implementera de vanligaste abstrakta datatyperna med olika datastrukturer och algoritmer
  • beskriva etablerade metoder för design (och analys) av algoritmer i allmänhet

Kursinnehåll

I kursen ingår att självständigt konstruera datorprogram som effektivt utnyttjar tid och minne.

I kursen behandlas:

- Grundläggande begrepp
- Matematiska grunder för algoritmanalys inklusive ordo-notation
- Grundläggande abstrakta datatyper och datastrukturer såsom listor, stackar, köer, sökträd, hashtabeller och grafer.
- Resursanalys av algoritmer
- Sortering och urval
- Paradigmer för design av algoritmer 

Undervisnings- och arbetsformer

Kursens undervisningsformer består av föreläsningar, lektioner, seminarier och datorbaserade laborationer. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 

Examination

Kursen examineras genom:

  • individuell datortentamen, betygsskala: UV
  • parvis skriftliga laborationsuppgifter, betygsskala: UG
  • individuell datorbaserad inlämningsuppgift, betygsskala: UG
  • individuell skriftlig inlämningsuppgift samt aktivt deltagande i seminarium, betygsskala: UG

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på datortentamen.
 
Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
DAT1 Datortentamen 2 hp U, G, VG
LAB2 Laborationskurs 3 hp U, G
UPG3 Datorbaserad inlämningsuppgift 1 hp U, G
UPG4 Inlämningsuppgift 1.5 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.