Storskalig mjukvaruutveckling - bidrag och evolution, 6 hp

Large-Scale Software Development: Contributions and Evolution, 6 credits

726A84

Huvudområde

Informationsteknologi Datateknik Datavetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Mikael Asplund

Studierektor eller motsvarande

Ola Leifler
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF
F7MIT IT och management, masterprogram (Master) 3 (HT 2020) 202036-202102 4 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Informationsteknologi, Datateknik, Datavetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Masterprogram i IT och management

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180hp i något av huvudområdena:
  - Informatik
  - Företagsekonomi
  - Kognitionsvetenskap
  - Datavetenskap
  eller motsvarande
  samt
  Godkänd Problemlösning och programmering 7,5 hp
  samt
  Godkänd Objektorienterad programmering i Java, 7,5 hp
  samt
  Godkänd Datastrukturer och algoritmer 7,5 hp
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • använda befintliga konventioner och följa etablerade processer för att bidra med programvara i ett distribuerat, storskaligt utvecklingsprojekt
 • presentera ändringar och uppdateringar så att externa projektmedlemmar godkänner de kodbidrag studenterna ger
 • tidsuppskatta och följa upp tidsuppskattning för ett gemensamt utvecklingsprojekt
 • använda verktyg som specifikt kan tillämpas på modern, storskalig programvaruutveckling
 • beskriva och analysera sitt egna kunskapsutvecklingsbehov samt kunna reflektera över sin lärprocess i samband med vidareutveckling av stora programvarusystem

Kursinnehåll

I kursen behandlas ett större programvaruprojekt. I kursen ingår att planera, genomföra, presentera och granska bidrag till projektet. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av projektarbete, seminarier och föreläsningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 

Examination

Kursen examineras genom:

 • projektarbete, betygsskala: TH

Slutbetyg grundas på projektarbetet.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRA1 Projekt 6 hp U, 3, 4, 5

Momentet examineras muntligt och individuellt. I början av kursen beskrivs graderade kriterier för bedömning av projekt i enlighet med kursens mål.
Examinationen i slutet av projektet baseras på spårbarhet i tekniska system såsom Gitlab eller Github där studenternas bidrag granskas gentemot målen för kursen. De artefakter vi kommer granska är exempelvis egna kodbidrag, granskning av övrigas bidrag, hjälp till andra projektmedlemmar, tidsplan och uppföljning.
Individuella bidrag bedöms utgående från att kursledningen ser huruvida de kan accepteras eller har accepterats som bidrag i ett befintligt programvaruprojektet. För högre betyg krävs att projektet genomförts i enlighet med god standard och hög teknisk verkshöjd.
Omexamination görs i omtentamensperioder.
 

Fastställs senare/To be decided

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.