Mjukvarutekniskt entreprenörskap, 6 hp

Software Entrepreneurship, 6 credits

726A85

Huvudområde

Informationsteknologi Datateknik Datavetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Aseel Berglund

Studierektor eller motsvarande

Ola Leifler
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF
F7MIT IT och management, masterprogram (Master) 3 (HT 2020) 202045-202102 2 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Informationsteknologi, Datateknik, Datavetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Masterprogram i IT och management

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180hp i något av huvudområdena:
  - Informatik
  - Företagsekonomi
  - Kognitionsvetenskap
  - Datavetenskap
  eller motsvarande
  samt
  Godkänd Problemlösning och programmering 7,5 hp
  samt
  Godkänd Objektorienterad programmering i Java 7,5 hp
  samt
  Godkänd Datastrukturer och algoritmer 7,5 hp
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • använda metodik för utveckling av innovativa mjukvaruprodukter
 • använda affärsmodeller för mjukvara
 • använda metoder för spridning och marknadsföring av mjukvara
 • använda affärsanalysmodeller för mjukvaruinriktat entreprenörskap
 • kommunicera ett förslag till en mjukvaruorienterad affärsidé skriftligen och muntligen
 • redogöra för tjänsteperspektiv på mjukvara
 • redogöra för finansiering för realisering av en mjukvaruorienterad affärsidé
 • reflektera över vad som krävs av en själv och andra för att lyckas som entreprenör

Kursinnehåll

I kursen behandlas entreprenörskap och mjukvaruutveckling, med särskilt fokus på formulering, kvalificering och realisering av idéer till entreprenöriella verksamheter.

Kursen innehåller:

 • metodik för utveckling av innovativa mjukvaruprodukter
 • affärsmodeller för mjukvara
 • metoder för spridning och marknadsföring av mjukvara
 • analysmodeller för mjukvaruinriktat entreprenörskap
 • muntlig och skriftlig presentation av mjukvaruorienterade affärsidéer
 • tjänsteperspektiv på mjukvara
 • bemanning
 • finansiering
 • immaterialrätt

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och projektarbete i grupp. Föreläsningar introducerar delar av kursinnehållet. Seminarier används för diskussion av fallstudier och specifika moment i projektarbetet. Projektet mynnar ut i en kundverifierad idé som löser ett äkta problem. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 

Examination

Kursen examineras genom:

 • projektarbete i grupp, betygsskala: TH

Slutbetyg grundas på projektarbetet.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen. 

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG1 Projektarbete 6 hp U, 3, 4, 5
Fastställs senare

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.