Programvarutestning, 6 hp

Software Testing, 6 credits

726A88

Huvudområde

Informationsteknologi Datateknik Datavetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Lena Buffoni

Studierektor eller motsvarande

Ola Leifler
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF
F7MIT IT och management, masterprogram (Master) 3 (HT 2020) 202036-202044 2 Engelska Linköping, Valla V
F7KSY Kandidatprogrammet i systemvetenskap (Systemutveckling) 5 (HT 2020) 202036-202044 2 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Informationsteknologi, Datateknik, Datavetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i systemvetenskap
  • Masterprogram i IT och management

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2)
eller
Matematik B,  Samhällskunskap A
(Områdesbehörighet A5/5)
samt
Godkänd Problemlösning och programmering 7,5 hp
samt
Godkänd Objektorienterad programmering i Java, 7,5 hp
samt
Godkänd Datastrukturer och algoritmer 7,5 hp

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för och tillämpa programvarutestningsmetoder
  • muntligt och skriftligt förklara och tillämpa olika teststrategier och testverktyg
  • utvärdera testmetoder utgående från givna domäner

Kursinnehåll

I kursen behandlas begrepp och tillvägagångssätt vid testning av programvara. Ämnet täcker testning på enhets-, modul- och systemnivå, automatisk och manuell teknik för generering och validering av test data, statisk och dynamisk analys. Verktyg och tekniker för TDD/BDD.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner och laborationer. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 

Examination

Kursen examineras genom:

  • laboration i grupp, betygsskala: UG
  • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: TH

För godkänt slutbetyg krävs minst godkänt på laborationen samt minst 3 på den skriftliga tentamen. Högre betyg grundas på den individuella skriftliga tentamen.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen. 

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
LAB1 Laboratorationskurs 2 hp U, G
TEN1 Skriftlig tentamen 4 hp U, 3, 4, 5
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.