Kandidatuppsats i Informatik - inriktning Systemutveckling, 15 hp

Bachelor Thesis in Information Systems - Emphasis on Systems development, 15 credits

726G75

Huvudområde

Informatik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Johanna Sefyrin, Ida Lindgren, Fredrik Söderström, Tommy Wedlund, Siri Wassrin, Björn Johansson, Wipawee Victoria Paulsson

Kursansvarig

Johanna Sefyrin

Studierektor eller motsvarande

Malin Granath
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KSY Kandidatprogrammet i systemvetenskap (Systemutveckling) 6 (VT 2021) 202109-202118 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Informatik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2E

Kursen ges för

 • Kandidatprogrammet i systemvetenskap

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2)
eller
Matematik B,  Samhällskunskap A
(Områdesbehörighet A5/5)

Godkända 100 hp från årskurs 1 och 2 vid Systemvetenskapliga programmet

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • utforma och genomföra ett självständigt arbete vilande på vetenskaplig grund
 • anpassa och utveckla relevant ansats, metod och teori inom informatik
 • sätta ett vetenskapligt arbete i ett ämnes- och kunskapsmässigt sammanhang relaterat till systemutveckling
 • teoretiskt och metodmässigt diskutera väsentliga fenomen inom informatikämnet och inom systemutveckling
 • analysera, utvärdera och bidra till utveckling av IT-system och applikationer för verksamheter
 • kritiskt reflektera över fenomen, perspektiv, teorier, ansatser, metoder, etiska överväganden och tekniker som är väsentliga inom informatiken
 • i ett vetenskapligt arbete uttrycka och reflektera över praktiska och teoretiska implikationer relaterat till systemutveckling
 • opponera på vetenskapliga arbeten
 • uttrycka sig professionellt muntligt och skriftligt

Kursinnehåll

Inom kursen planeras och genomförs ett samlat arbete inom inriktningen systemutveckling inom informatik. Detta arbete genomförs på ett självständigt sätt och innehåller väsentliga element av att välja en inriktning, syfte, frågeställning och ändamålsenliga teorier, empiri, perspektiv, ansatser, metoder och tekniker, samt att analysera ett eget insamlat empiriskt material. Arbetet inkluderar ett element av att utvärdera eller bidra till utveckling av IT-system och applikationer (som sådana eller dess förutsättningar eller effekter), samt att reflektera över den process och den produkt som realiseras. Att argumentera för vald inriktning och ansats, muntligen och skriftligen är också centralt i kursen. Kursen innehåller också granskning av och opponering på andra arbeten.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av seminarier och grupphandledning. Det självständiga arbetet genomförs i grupp. Om det finns särskilda skäl, får examinator godkänna att det självständiga arbetet genomförs av enskild student. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Studenten har rätt till handledning under den termin som studenten är registrerad på och genomför det självständiga arbetet. Om det finns särskilda skäl, och om handledningsresursen inte förbrukats under aktuell termin, kan kursansvarig lärare i samråd med handledare besluta att erbjuda handledning under nästkommande termin. 

Examination

Examinationen sker genom:

 • självständigt arbete, betygsskala: UV
 • muntlig presentation, betygsskala: UG
 • muntlig opposition, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG

För Godkänt slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på det självständiga arbetet.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningarna.

 

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPS1 Uppsats, självständigt arbete 1 hp U, G
UPS2 Uppsats, självständigt arbete 5 hp U, G
UPS3 Uppsats, självständigt arbete 7 hp U, G, VG
OPPO Opponentskap 0.5 hp U, G
RESP Respondentskap 0.5 hp U, G
SEMI Seminarienärvaro 1 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.