Samhällsvetenskapliga metoder, 7.5 hp

Research Methods in Social Sciences, 7.5 credits

726G76

Huvudområde

Informatik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Ida Lindgren

Kursansvarig

Ida Lindgren

Studierektor eller motsvarande

Malin Granath
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7KSY Kandidatprogrammet i systemvetenskap 6 (VT 2021) 202104-202108 Svenska Linköping O

Huvudområde

Informatik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2F

Kursen ges för

 • Kandidatprogrammet i systemvetenskap

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2)
eller
Matematik B,  Samhällskunskap A
(Områdesbehörighet A5/5)

Godkända 100 hp från årskurs 1 och 2 vid Systemvetenskapliga programmet

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • beskriva, tillämpa och diskutera samhällsvetenskapliga ansatser och metoder
 • beskriva, tillämpa och reflektera över forskningsprocessens olika steg
 • kritiskt granska och värdera ansats, metod och teori i vetenskapliga studier

Kursinnehåll

I kursen behandlas olika samhällsvetenskapliga tillvägagångssätt för att svara på olika typer av frågeställningar. 

Kursen innehåller:

 • vetenskapsfilosofiska ansatser inom samhällsvetenskapen
 • den vetenskapliga genren
 • planläggning av vetenskapliga arbeten
 • presentation, försvar och opposition på vetenskapliga arbeten
 • reflektion över egna ställningstaganden, förhållningssätt och eget lärande

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner samt övningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom

 • skriftlig redovisning i grupp, betygsskala: UG
 • skriftlig individuell salstentamen, betygsskala: UG
 • skriftliga och muntliga gruppvisa inlämningsuppgifter, betygsskala: UV
  Om det finns särskilda skäl, får examinator godkänna att dessa uppgifter genomförs av enskild student

För Godkänt resultat på kursen krävs Godkänt på samtliga moment. För Väl Godkänt krävs dessutom Väl Godkänt på de skriftliga och muntliga gruppvisa inlämningsuppgifterna.
 

Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TEN1 Salstentamen 2 hp U, G
UPGA Skriftlig redovisning 2 hp U, G
UPGB Skriftlig redovisning 3.5 hp U, G, VG

Böcker

Bryman, Alan, Nilsson, Björn, (2011) Samhällsvetenskapliga metoder 2., [rev.] uppl. Malmö : Liber, 2011

ISBN: 9789147090686

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.