Datasäkerhet, 6 hp

Computer Security, 6 credits

726G81

Huvudområde

Informationsteknologi Datateknik Datavetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Guilherme B Xavier

Studierektor eller motsvarande

Lasse Alfredsson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MIT IT och management, masterprogram (Master) 3 (HT 2021) 202144-202202 Engelska Linköping, Valla V
F7KSY Systemvetenskap, kandidatprogram (Systemutveckling) 5 (HT 2021) 202144-202202 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Informationsteknologi, Datateknik, Datavetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2F

Kursen ges för

 • Kandidatprogrammet i systemvetenskap
 • Masterprogram i IT och management

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2)
eller
Matematik B,  Samhällskunskap A
(Områdesbehörighet A5/5)
samt
Minst 100 hp från programmets år 1 och 2

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • beskriva säkerhetsproblem som uppstår vid användningen av datorer och modern nätteknik och om de möjligheter till skydd som finns idag
 • redogöra för principer och möjligheter för hur säkerhet kan byggas in i datorer och nätverk, både på komponent- och systemnivå
 • redogöra för begrepp som konfidentialitet, integritet och tillgänglighet (CIA) för information och hur dessa används inom datasäkerhet
 • redogöra för säkerhetsprotokoll inom nätkommunikation
 • redogöra för modeller av behörighetskontroll och användarautentisering
 • redogöra för användning av kryptografibaserade verktyg

Kursinnehåll

I kursen behandlas:

 • Strukturering och nomenklatur.
 • Användarautenticering.
 • Behörighetskontroll: Formella modeller för säkerhet samt grundtekniker i dagens operativsystem.
 • Krypteringstekniker som säkerhetsverktyg.
 • Verktygstyper och protokoll för ökad säkerhet i nät och distribuerade system.
 • Säkerhet för specifika system, t ex databaser.
 • Val av säkerhetsnivå utifrån juridiska krav, behovsanalyser o dyl.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt datorlaborationer. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom

 • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: TH
 • laborationsuppgift, betygsskala: UG

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på laborationsuppgiften och 3 på den individuella skriftliga tentamen. Betyg på den skriftliga tentamen ligger till grund för slutbetyg på hela kursen.

Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

 

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för systemteknik
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
LAB1 Laboration 1 hp U, G
TEN1 Tentamen 5 hp U, 3, 4, 5

Böcker

Stallings, William, Brown, Lawrie, (2018) Computer security : principles and practice Fourth edition Harlow : Pearson, 2018

ISBN: 9781292220611, 9780273764496, 0273764497

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.