Geografi 2, fortsättningskurs, 30 hp

Geography 2, continuation course, 30 credits

727G18

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Martin Karlson

Kursansvarig

Björn Segrell, Kristina Trygg, Magnus Gålfalk

Studierektor eller motsvarande

Martin Karlson

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2021 202104-202123 Svenska Linköping, Valla

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

 • Geografi, grundkurs 30 hp med minst 22,5 hp godkända

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • identifiera och redogöra för samhälleliga processer som formar och omformar såväl landskapet som det ekonomiska rummet
 • redogöra för begrepp och teorier inom ekonomisk geografi
 • diskutera och reflektera över aktuella samhälls- och forskningsfrågor inom ekonomisk geografi
 • redogöra för metoder och teorier för analys av natur- och kulturlandskap
 • självständigt tillämpa geografisk metod
 • redogöra för de grundläggande principerna kring geografiska informationssystem (GIS) 
 • utföra enklare tillämpningar av GIS
 • söka, granska och diskutera vetenskapliga arbeten
 • planera och genomföra ett skriftligt arbete inom geografi genom att använda centrala metoder inom natur- och kulturgeografi

Kursinnehåll

Det ekonomiska landskapet
I delkursen studeras globaliseringen och den internationella arbetskraftsfördelningen, varu- och tjänsteproduktionens förändring och geografiska förskjutning, samt den internationella handelns omfattning och geografiska mönster. Samspel och konflikt mellan det lokala, regionala, nationella och globala rummet uppmärksammas. Vidare behandlas försök att styra den ekonomiska utvecklingen ur ett rumsligt perspektiv, liksom olika teorier om och modeller för lokalisering och regional utveckling. Särskild vikt läggs vid olika kategorier ekonomiska aktörer - enskilda konsumenter, nationella och transnationella företag, stater och internationella organisationer - samt deras förmåga att påverka de ekonomiska aktiviteternas geografi. 

Det föränderliga landskapet
I delkursen behandlas landskapsbegreppet samt teorier och metoder för landskapsanalys. Samhällsprocessers och människors påverkan på landskapet belyses. Studier av landskapets förändring i skilda tid-rumskalor ingår också i kursen.

Rumslig analys
Delkursen behandlar geografisk metod, som kartografiska och korologiska metoder, baserade på matematiska beräkningsmodeller, för analys och presentation av rumsliga data. Vidare behandlas geografiska informationssystem (GIS) inklusive analys av vegetationsutbredning i relation till klimatförhållanden, stadsplanering eller infrastruktur.

Uppsats
I kursen ingår författande av en mindre uppsats i geografi, baserad på natur- och kulturgeografiska frågeställningar. Teori och metod samt analys behandlas.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar, laborationer, seminarier och exkursioner. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Examinationen sker genom

Det ekonomiska landskapet:

 • Salstentamen betygsskala: UV
 • Skriftlig redovisning med muntlig uppföljning, betygsskala: UV

Det föränderliga landskapet:

 • Hemtentamen, betygsskala: UV

Rumslig analys:

 • Skriftlig redovisning med muntlig uppföljning, betygsskala: UV
 • Aktivt deltagande på exkursion, betygsskala: UG

Uppsats:

 • Individuell uppsats, betygsskala: UV
 • Opponering uppsats, betygsskala: UG
 • Försvar av uppsats, betygsskala: UG

För Godkänt betyg krävs minst godkänt på samtliga examinationsmoment. För Väl godkänt krävs att studenten erhållit Väl godkänt som betyg på minst hälften av poängen på de VG-grundande examinationsmomenten. 

Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift .

 

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN1 Salstentamen: Det ekonomiska landskapet 6 hp U, G, VG
SRE1 Skriftlig redovisning med muntlig uppföljning Det ekonomiska landskapet 1.5 hp U, G, VG
STN2 Hemtentamen Det föränderliga landskapet 7.5 hp U, G, VG
SRE2 Skriftlig redovisning med muntlig uppföljning Rumslig analys 7.5 hp U, G, VG
OBL1 Aktivt deltagande på exkursion 1 hp U, G
UPS1 Individuell uppsats 5.5 hp U, G, VG
OPP1 Opponentskap 0.5 hp U, G
RES1 Respondentskap 0.5 hp U, G

Böcker

En komplett litteraturlista inklusive referenslitteratur kommer att finnas tillgänglig i Lisam i samband med kursstart..

Dicken, Peter, (2015) Global shift. mapping the changing contours of the world economy 7. ed. London, Sage publications
Knox, Paul L., Marston, Sallie A., (2016) Human geography : places and regions in global context 7th edition, global edition. Harlow : Pearson, [2016]

ISBN: 9781292109473

Kapitel 8 - Geographies of Economic Development

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.