Introduktion till kognitionsvetenskap, 6 hp

Introduction to Cognitive Science, 6 credits

729A10

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Annika Silvervarg

Kursansvarig

Annika Silvervarg

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF
F7MKS Kognitionsvetenskap, masterprogram 1 (HT 2020) 202035-202044 2+4 Svenska Linköping, Valla O/V

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Masterprogram i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet kognitionsvetenskap
  eller
  Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet datalogi
  samt
  Godkänd kurs 30 hp i något av ämnena:
  - psykologi
  - lingvistik
  - filosofi
  - neurovetenskap
  - antropologi
  eller
  Kandidatexamen 180 hp i något av huvudområdena:
  - Psykologi
  - Neurovetenskap
  samt
  Godkänd kurs 30 hp i datavetenskap
   
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på avancerad nivå kunna:​

 • redogöra för ämnets centrala frågeställningar för artificiella och naturliga kognitiva system ur både ett historiskt och aktuellt perspektiv
 • redogöra för och jämföra olika synsätt på vad kognition är i artificiella och naturliga system
 • redogöra för och jämföra olika forskningsmetoder (teknikvetenskapliga, beteendevetenskapliga, humanistiska) som används inom ämnet

Kursinnehåll

I kursen behandlas:

 • kognitionsvetenskapens vetenskapliga rötter och tillblivelse
 • beräkningar och algoritmer
 • informationsbearbetning i människan och datorn som symboliska och sub-symboliska beräkningar
 • alternativa synsätt som t ex situerad och distribuerad kognition
 • tvärvetenskap och teoretisk och metodologisk mångfald
 • aktuella tillämpningsområden

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och laborationer. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

 • individuella skriftliga hemtentamina, betygsskala: UV
 • individuell skriftlig inlämningsuppgift, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: D

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på de individuellt skriftliga hemtentamina.

Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

 

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
HEM1 Hemtentamen 3 hp U, G, VG
HEM2 Hemtentamen 1.5 hp U, G, VG
OBL1 Obligatoriska seminarier 0 hp U, G
UPG4 Skriftlig redovisning 1.5 hp U, G

Böcker

Bermudéz, J. L., (2020) Cogntive Science: An Introduction to the Science of the Mind 3. ed Cambridge University Press
Janlert, L.-E, (2015) Tänkande och beräkning Studentlitteratur
Norman, Donald A., (1993) Things that make us smart : defending human attributes in the age of the machine Reading:Addison-WesleyKap 1,2,4,5,6.

Artiklar

Tillkommer ett urval artiklar som publiceras på kurshemsidan.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.