Avancerad statistik, 6 hp

Advanced Statistical Methods, 6 credits

729A25

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Henrik Danielsson

Kursansvarig

Henrik Danielsson

Studierektor eller motsvarande

Josefine Andin
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF
F7MKS Kognitionsvetenskap, masterprogram 2 (VT 2021) 202113-202122 2 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Masterprogram i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet kognitionsvetenskap, eller Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet datalogi eller motsvarande samt godkända kurser om 30hp i något eller några av ämnena: psykologi, lingvistik, filosofi, neurovetenskap,  antropologi eller motsvarande, eller Kandidatexamen 180 hp i något av huvudområdena Psykologi eller Neurovetenskap samt godkända kurser om  30hp i datavetenskap eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på avancerad nivå kunna
- välja, motivera val av och kritiskt granska statistiska analysmetoder i förhållande till frågeställningar
- utföra, tolka och rapportera variansanalys, regressionsanalys och faktoranalys på tillrättalagda data
- utföra, tolka och rapportera en av de ovan nämnda metoderna på insamlade data som inte är tillrättalagda
- beskriva och utföra statistiska analysprocesser så att de är reproducerbara

Kursinnehåll

Under kursens gång studeras
- val av analysmetod
- variansanalys
- regressionsanalys
- faktoranalys
- interaktionseffekter
- reproducerbarhet av analyser
- öppna data
- resultatpresentation i tidskrifter 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning sker i huvudsak genom föreläsningar, kursuppgifter, seminarier och självstudier. 

Examination

Kursen examineras genom kursuppgifter och genom presentation av en egen analys. Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG1 Skriftlig redovisning 2 hp U, G, VG
UPG2 Skriftlig redovisning 4 hp U, G, VG

Artiklar

Lista med artiklar tillhandahålls via kurshemsidan

Individuellt anpassade artiklar som söks av studenten själv i samråd med kursansvarig.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.