Användbarhetstestning, 6 hp

Usability testing, 6 credits

729A99

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Eva Ragnemalm

Kursansvarig

Eva Ragnemalm

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF
F7MKS Kognitionsvetenskap, masterprogram 2 (VT 2021) 202103-202112 4 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Masterprogram i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att de särskilda behörighetsregler som gäller för Masterutbildningen i Kognitionsvetenskap är uppfyllda.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för användbarhetstestning som metod,
 • redogöra för tekniska verktyg för användbarhetstestning
 • genomföra användbarhetstester, med relevanta mått
 • använda tekniska verktyg för användbarhetstestning
 • presentera resultat från användbarhetstest på ett sätt som maximerar nyttan
 • redogöra för genusaspekter och jämlikhetsaspekter relaterat till användbarhetstestning
 • värdera och diskutera användbarhetstestning och olika mått, och i vilka sammanhang respektive mått lämpar sig bäst.

Kursinnehåll

Samla in, analysera, och presentera användbarhetsmått, inklusive följande teman:

 • Planera ett användbarhetstest
 • Prestandamått
 • Problembaserade mått
 • Självrapporterade mått
 • Beteende- och psykologiska mått
 • Kombinerade och jämförande mått

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar, seminarier med studentpresentationer, samt genomförande av användbarhetstester, som redovisas muntligt och skriftligt.

Kursen kräver en stor egen arbetsinsats utöver den schemalagda undervisningen.

Examination

Kursen examiners genom:

 • Muntliga presentationer och aktivt deltagande på seminarier
 • Individuella projekt, med muntlig och skriftlig redovisning.

Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG1 Redovisning/inlämningsuppgift 6 hp U, G, VG

Böcker

Dumas, Joseph S. & Loring, Beth A., (2008) Moderating usability tests. principles and practices for interacting Amsterdam ; Boston : Elsevier ; Burlington, Mass. : Morgan Kaufmann Publishers, c2008

ISBN: 9780123739339, 0123739330

Tillgänglig som e-bok via universitetsbiblioteket

Rubin, Jeffrey & Chisnell, Dana, (2008) Handbook of usability testing. how to plan, design, and conduct effective tests, second edition 2nd ed. Indianapolis, Ind. : Wiley Pub., c2008

ISBN: 9780470185483

Tillgänglig som e-bok via universitetsbiblioteket

Tullis, Tom & Albert, Bill, (2013) Measuring the User Experience: Collecting, Analyzing, and Presenting Usability Metrics: Second Edition 2nd ed.

ISBN: 9780124157811

Tillgänglig som e-bok via universitetsbiblioteket

Artiklar

Lista med artiklar som tillhandahålls via kurshemsidan.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.