Kognitionsvetenskaplig introduktionskurs, 6 hp

Introduction to Cognitive Science, 6 credits

729G01

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Annika Silvervarg

Kursansvarig

Annika Silvervarg
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KKO Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap 1 (HT 2017) 201734-201738 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att de särskilda behörighetsregler som gäller för kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap är uppfyllda.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en grundläggande nivå kunna
- redogöra för kognitionsvetenskapens centrala frågeställningar ur både ett historiskt och aktuellt perspektiv
- redogöra för och jämföra olika synsätt på vad kognition är, t ex symbolism och konnektionism
- redogöra för olika forskningsmetoder som används inom kognitionsvetenskap.

Kursinnehåll

I kursen behandlas
- kognitionsvetenskapens vetenskapliga rötter och tillblivelse
- tänkande som beräkning,
- kognition som symbolisk och sub-symbolisk informationsbehandling,
- alternativa synsätt som t ex situerad och distribuerad kognition,
- tvärvetenskap och teoretisk och metodologisk mångfald,
- olika aktuella tillämpningområden,
- akademiskt skrivande,
- handhavande av universitets datorsystem; filhantering, ordbehandling och e-post.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och laborationer. Den studerande förväntas arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter och seminarium.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG1 Uppgift 1 2 hp U, G, VG
TEN1 Tentamen 3 hp U, G, VG
SEM1 Seminarium 1 hp U, G, VG

Ordinarie litteratur

Böcker

Bermúdez, José Luis, (2014) Cognitive science : an introduction to the science of the mind Second edition. Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2014.

ISBN: 9781107051621, 1107051622, 9781107653351, 1107653355

Janlert, Lars-Erik, Janlert, Lars-Erik, (2015) Tänkande och beräkning : en inledning till datavetenskap och kognitionsvetenskap 2., [omarb., utök., uppdaterade] uppl. Lund : Studentlitteratur, 2015

ISBN: 9789144110226

Boken används även i kursen IT och programmering, grundkurs i årskurs 1 på det kognitionsvetenskapliga kandidatprogrammet.

Norman, Donald A., (1993) Things that make us smart : defending human attributes in the age of the machine Reading : Addison-Wesley, cop. 1993

ISBN: 0201581299, 0201626950

Boken används även i kursen Distribuerad och situerad kognition i årskurs 2 på det kognitionsvetenskapliga kandidatprogrammet.

Artiklar

Gärdenfors, Peter, Cognitive science: from computers to anthills as models of human thought

Tillgänglig på kurshemsidan.

Kompletterande litteratur

Övrigt

Ytterligare kurslitteratur och artiklar tillkommer och kommer att finnas tillgänglig på kurshemsidan.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.