Forskningsmetodik och statistik, 6 hp

Research methodology and statistics, 6 credits

729G03

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Statistik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Studierektor eller motsvarande

Håkan Hua
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KKO Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap 1 (HT 2017) 201744-201748 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Statistik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att de särskilda behörighetsregler som gäller för kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap är uppfyllda.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- formulera vetenskapliga hypoteser och bearbeta data statistiskt för att pröva dessa,
- tolka och dra slutsatser av resultaten av statistiska test samt kunna rapportera dem skriftligen,
- redogöra för egenskaper hos mätskalor, fördelningar och statistiska test,
- motivera val av undersökningsdesign, kontrollåtgärder och statistisk metod utifrån den frågeställning som undersöks,
- bedöma och diskutera reliabilitet och validitet hos experimentella undersökningar.

Kursinnehåll

Kursen fokuserar följande områden
- vetenskaplig metod,
- experimentell design,
- kontrollåtgärder, mätning, skalnivåer,
- reliabilitet och validitet,
- korrelationstudier, fältstudier, enkätstudier och experiment,
- etiska överväganden i forskning,
- deskriptiv statistik, inferensstatistik och icke-parametrisk statistik,
- z-poäng, korrelation och prediktion,
- samplingfördelning, z-test, oberoende och beroende t-test, X2-test,
- envägsvariansanalys, power och förklarad varians,
- survey och samplingmetodik,

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Den studerande förväntas arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen och uppgifter med obligatoriska moment. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG1 Uppgift 1 hp U, G, VG
TEN3 Tentamen 5 hp U, G, VG

Böcker

Field, Andy, (2013) Discovering statistics using IBM SPSS statistics : and sex and drugs and rock 'n' roll 4. ed. Los Angeles : London : Sage, cop. 2013

ISBN: 9781446249178, 9781446249185, 1446249182

Kjellberg, Anders, Sörqvist, Patrik, (2015) Experimentell metodik för beteendevetare 2., [utök. och rev.] uppl. Lund : Studentlitteratur, 2015

ISBN: 9789144109039

Artiklar

Ytterligare kurslitteratur (artiklar) tillkommer och kommer publiceras på kurshemsidan.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.