Kvalitativa forskningsmetoder, 6 hp

Qualitative Research Methods, 6 credits

729G07

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Michael Tholander

Kursansvarig

Michael Tholander

Studierektor eller motsvarande

Örjan Dahlström
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF
F7KKO Kognitionsvetenskap, kandidatprogram 2 (VT 2020) 202004-202007 1+2+4 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att de särskilda behörighetsregler som gäller för kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap är uppfyllda. 

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för den vetenskapsteoretiska bakgrunden till kvalitativ metod,
- utforma kvalitativa undersökningar i enlighet med vetenskaplig praxis,
- använda intervju och observation som kvalitativa datainsamlingsmetoder,
- bearbeta kvalitativa data med hjälp av specifika analysmetoder,
- granska kvalitativa forskningsartiklar kritiskt

Kursinnehåll

I kursen studeras kvalitativ metod som forskningsstrategi utifrån följande fyra huvudområden:
Historik: Om den kvalitativa metodens framväxt inom humanvetenskapen. Särskilt fokus läggs här på den kvalitativa metodens positionering mot en naturvetenskapligt inspirerad kvantitativ metod.
Forskningsdesign: Om hur man som forskare utformar kvalitativa undersökningar i enlighet med vetenskaplig praxis. Viktiga delar inom detta område inkluderar formuleringen av adekvata forskningsfrågor, urval, etik m.m.
Datainsamlingsmetoder: Om hur man som forskare kan samla kvalitativa data på olika sätt. Inom detta område läggs särskild vikt vid olika former av intervjuer och observationer, men även andra insamlingsmetoder berörs.
Analysmetoder: Om hur man som forskare kan bearbeta sin kvalitativa data på olika sätt. Här fokuseras studierna framför allt mot grundad teori, tolkande fenomenologisk analys och konversationsanalys. De nära sambanden mellan val av forskningsdesign, datainsamlingsmetod och analysmetod betonas genom hela kursen

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Den studerande förväntas arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.

Examination

Kursen examineras genom individuella inlämningsuppgifter. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Examination 6 hp U, G, VG

Ordinarie litteratur

Böcker

Howitt, Dennis, (2019) Introduction to qualitative research methods in psychology : putting theory into practice Fourth edition Harlow : Pearson, 2019

ISBN: 9781292251202, 9781292251219, 9781292251226

Huvudval av bok. (Andra och tredje upplagan går också bra)

Kompletterande litteratur

Böcker

Fejes, Andreas, Thornberg, Robert, (2019) Handbok i kvalitativ analys Upplaga 3 Stockholm : Liber, [2019]

ISBN: 9789147129706

Möjligt alternativ till huvudboken av Howit. (Andra upplagan går också bra)

Smith, Jonathan A., (2015) Qualitative psychology. : a practical guide to research methods 3rd edition Los Angeles : SAGE, [2015]

ISBN: 9781446298466

Möjligt alternativ till huvudboken av Howit

Willig, Carla, (2013) Introducing qualitative research in psychology 3. ed. Maidenhead : McGraw Hill Education, Open University Press, 2013

ISBN: 9780335244492

Möjligt alternativ till huvudboken av Howit

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.