Kvalitativa forskningsmetoder, 6 hp

Qualitative Research Methods, 6 credits

729G07

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Michael Tholander

Kursansvarig

Michael Tholander

Studierektor eller motsvarande

Örjan Dahlström
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7KKO Kognitionsvetenskap, kandidatprogram 2 (VT 2022) 202203-202206 Svenska Linköping O

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

 • Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b (1a1 och 1a2), Engelska 6
eller
Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B
(Områdesbehörighet A4/4)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • redogöra för den vetenskapsteoretiska bakgrunden till olika kvalitativa metoder
 • redogöra för den kvalitativa metodens roll i kognitionsvetenskaplig forskning
 • utforma kvalitativa undersökningar i enlighet med vetenskaplig praxis
 • planera kvalitativ datainsamling med hjälp av intervju eller observation
 • bearbeta kvalitativa data med hjälp av specifika analysmetoder
 • kritiskt tolka och diskutera kvalitativa data utifrån forskningsfrågor, teori och tidigare forskning
 • muntligt och skriftligt förmedla resultat från kvalitativ forskning
 • granska aktuella kvalitativa forskningsartiklar kritiskt ur ett vetenskapligt, etiskt och samhälleligt perspektiv
 • redogöra för och jämföra den kvalitativa respektive kvantitativa metodens position inom vetenskap och samhälle
 • reflektera över behov av ytterligare kunskap och kompetens inom kvalitativ metod

Kursinnehåll

I kursen behandlas kvalitativ metod som forskningsstrategi utifrån fyra områden:

Historik: Om den kvalitativa metodens framväxt inom humanvetenskapen. Särskilt fokus läggs här på den kvalitativa metodens positionering mot en naturvetenskapligt inspirerad kvantitativ metod.

Forskningsdesign: Om hur man som forskare utformar kvalitativa undersökningar i enlighet med vetenskaplig praxis. Viktiga delar inom detta område inkluderar formuleringen av adekvata forskningsfrågor, urval, etik m.m.

Datainsamlingsmetoder: Om hur man som forskare kan samla kvalitativa data på olika sätt. Inom detta område läggs särskild vikt vid olika former av intervjuer och observationer, men även andra insamlingsmetoder berörs.

Analysmetoder: Om hur man som forskare kan bearbeta sin kvalitativa data på olika sätt. Här fokuseras framförallt på grundad teori, tolkande fenomenologisk analys och konversationsanalys. De nära sambanden mellan val av forskningsdesign, datainsamlingsmetod och analysmetod betonas genom hela kursen.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning består av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 

Examination

Kursen examineras genom:

 • individuell skriftlig uppgift, betygsskala: UG
 • skriftlig presentation i grupp, betygsskala: UG
 • muntlig presentation i grupp, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den individuella skriftliga hemtentamen. 

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
                                                          

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
HEM1 Hemtentamen 4 hp U, G, VG
UPG1 Workshopsuppgift 1 hp U, G
UPG2 Kritisk artikelläsning 1 hp U, G

Ordinarie litteratur

Böcker

Howitt, Dennis, (2019) Introduction to qualitative research methods in psychology : putting theory into practice Fourth edition Harlow : Pearson, 2019

ISBN: 9781292251202, 9781292251219, 9781292251226

Huvudval av bok. (Andra och tredje upplagan går också bra)

Kompletterande litteratur

Böcker

Fejes, Andreas, Thornberg, Robert, (2019) Handbok i kvalitativ analys Upplaga 3 Stockholm : Liber, [2019]

ISBN: 9789147129706

Möjligt alternativ till huvudboken av Howit. (Andra upplagan går också bra)

Smith, Jonathan A., (2015) Qualitative psychology. : a practical guide to research methods 3rd edition Los Angeles : SAGE, [2015]

ISBN: 9781446298466

Möjligt alternativ till huvudboken av Howit

Willig, Carla, (2013) Introducing qualitative research in psychology 3. ed. Maidenhead : McGraw Hill Education, Open University Press, 2013

ISBN: 9780335244492

Möjligt alternativ till huvudboken av Howit

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.