Lingvistik, 6 hp

Linguistics, 6 credits

729G08

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Allmän språkvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Mathias Broth

Kursansvarig

Mathias Broth
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KKO Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap 1 (HT 2017) 201749-201803 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Allmän språkvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs förutom grundläggande behörighet att de särskilda behörighetsregler som gäller för kandidatprogrammet för kognitionsvetenskap är uppfyllda.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för grundläggande begrepp i lingvistik och med hjälp
av dessa,
- genomföra en elementär lingvistisk analys, med särskild
tillämpning på svenskt tal- och skriftspråk,
- redogöra för människans språk och tal som kognitiv förmåga
och kommunikativt system.

Kursinnehåll

Kursens innehåll fokuserar på:
- Övning i att tillämpa lingvistiska analysmetoder, t.ex.
syntaktisk och semantisk samt pragmatisk analys
- Genomgång av grundläggande lingvistiska begrepp
- Ordklasser, fras- och satsstruktur samt satsdelar
- Uttryck och innehåll
- Mening och betydelse
- Att säga och att mena
- Språk och kommunikativ handling
- Språk och kognition
- Perspektiv på språk
- Språk och interaktion

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och analysövningar i gruppseminarier. Den studerande förväntas arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.

Examination

Kursen examineras genom skriftligt prov, skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.