Distribuerad och situerad kognition, 6 hp

Distributed and Situated Cognition, 6 credits

729G12

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Sam Thellman

Kursansvarig

Sam Thellman

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF
F7KKO Kognitionsvetenskap, kandidatprogram 3 (HT 2024) 202435-202444 2 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

 • Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt  
Engelska 6
samt
Matematik 3b/3c eller Matematik C

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för inriktningar inom teorierna distribuerad och situerad kognition
 • redogöra för likheter och skillnader som finns mellan dessa teorier samt mellan dem och kognitivistiska teorier
 • redogöra för grunderna i etnografiska forskningsmetoder och förhållningssätt
 • självständigt formulera, planera och utföra en mindre etnografisk studie inom givna tidsramar
 • tillämpa etnografiska metoder och förhållningssätt i enklare sammanhang på ett forskningsetiskt korrekt sätt
 • analysera och förklara kognitiva fenomen i samhället med stöd av etnografisk metod och teoretiska synsätt som distribuerad och situerad kognition
 • muntligen och skriftligen redogöra resultaten av en genomförd etnografisk studie
 • reflektera och teoretisera kring samt i grupp diskutera begreppet ”kognition” utifrån olika teoretiska perspektiv
 • beskriva konsekvenserna av olika teoretiska perspektiv på kognition för utformning och utveckling av kognitiva system och tekniska artefakter i samhället

Kursinnehåll

Kursens innehåll fokuserar på följande områden:

 • Teorier som presenterar alternativa synsätt på kognition, så som distribuerad kognition, situerad kognition, förkroppsligad kognition, och aktivitetsteori
 • Samspel mellan tekniska artefakter och användare i kognitiva processer
 • Teorier om kognition och kommunikation
 • Kognition i ett antropologiskt kulturperspektiv
 • Etnografiska metoder för att studera kognitiva och kommunikativa processer

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och projektarbete. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 

Examination

Kursen examineras genom:

 • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV
 • muntlig och skriftlig redovisning av projekt i grupp, betygsskala: UG
 • individuella skriftliga inlämningsuppgifter, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den individuella skriftliga tentamen.

Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OBL1 Obligatoriska seminarier 1 hp U, G
TEN2 Tentamen 2.5 hp U, G, VG
PROJ Projekt 2.5 hp U, G, VG

Övrigt

Kurslitteratur

Kurslitteratur publiceras på kurshemsidan. En sammanställning av programmets kurslitteratur publiceras även i programrummet på Lisam. 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.