Distribuerad och situerad kognition, 6 hp

Distributed and Situated Cognition, 6 credits

729G12

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Erik Prytz

Kursansvarig

Erik Prytz

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF
F7KKO Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap 3 (HT 2018) 201834-201841 1+3 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att de särskilda behörighetsregler som gäller för kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap är uppfyllda, samt attkurserna Kognitionsvetenskaplig introduktionskurs (6 hp), eller Kognitiv psykologi (6 hp), eller Lingvistik (6 hp), eller motsvarande, samt en empirisk forskningsmetod kurs (t.ex. Kvalitativa forskningsmetoder (6 hp) eller Forskningsmetodik och statistik (6 hp) eller motsvarande), är avklarade.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- redogöra för de vanligaste inriktningarna inom distribuerad och situerad kognition,
- redogöra för likheter och skillnader som finns mellan dessa teorier,
- redogöra för de teoretiska perspektiv vuxit fram som ett alternativ till kognitivistiska teorier,
- redogöra för grunderna i etnografiska forskningsmetoder och förhållningssätt,
- tillämpa etnografiska metoder och förhållningssätt i enklare sammanhang.

Kursinnehåll

Kursens innehåll fokuserar
- Teorier om distribuerad och situerad kognition
- Samspel mellan tekniska artefakter och användare i kognitiva processer
- Teorier om kognition och kommunikation
- Kognition i ett antropologiskt kulturperspektiv
- Etnografiska metoder för att studera kognitiva och kommunikativa processer

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier, samt ett mindre etnografiskt metodprojekt som utförs i mindre grupper. Den studerande förväntas arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen samt muntliga och skriftliga redovisningar av projekt och uppgifter. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG1 Uppgift 1 hp U, G, VG
TEN2 Tentamen 2.5 hp U, G, VG
PROJ Projekt 2.5 hp U, G, VG

Ordinarie litteratur

Böcker

Emerson, Robert M., Fretz, Rachel I., Shaw, Linda L., (2011) Writing ethnographic fieldnotes 2nd ed. Chicago : University of Chicago Press, 2011

ISBN: 9780226206837, 0226206831, 9780226206820, 0226206823

Artiklar

Ett urval artiklar publiceras på kurshemsidan

Kompendier

Garbis, C, The Cognitive Use of Artifacts in Cooperative Management

Avhandling Tema Kommunikation, Linköpings universitetet. Särtryck ur boken finns att köpa hos LiU-tryck i A-huset.

Kompletterande litteratur

Böcker

Norman, Donald A., (1993) Things that make us smart : defending human attributes in the age of the machine Reading : Addison-Wesley, cop. 1993

ISBN: 0201581299, 0201626950

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.